Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

, gdyż nie istnieje związek przyczynowy między postępowaniem o rozszerzenie zakresu służebności (zagadnienie wstępne) a postępowaniem o pozwolenie na budowę garażu. Pomiędzy tymi...
na jego niewłaściwym zastosowaniu. Zdaniem skarżącej, rozszerzenie zakresu służebności jest zagadnieniem wstępnym przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę., Postanowieniem...

I SA/Wa 498/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-12

Miasta K. o zwrot wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym- przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź...
prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie jest już zawieszone...

II SA/Bd 853/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-17

przed Wójtem Gminy L. postępowanie o rozgraniczenie działek [...] (obręb B.) i działki [...] (obręb P.) może stanowić zagadnienie wstępne przy orzekaniu w sprawie...
. wiedzy o wszczętym i nie zakończonym postępowaniu wznowieniowym odnoszącym się do rozgraniczenia działek, nie zostało ono uznane przez niego za zagadnienie wstępne w związku...

I SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

prejudycjalnego Prezydent Miasta K. jednoznacznie poinformował Ministra Skarbu Państwa w piśmie z dnia 12 września 2007 r.) - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu...
nie został zrealizowany, a na wywłaszczonych nieruchomościach prowadzona jest budowa osiedla mieszkaniowego., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym...

I OSK 311/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

, w której uznałby, że powstało zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy wynik postępowania w niniejszej sprawie, winien zawiesić postępowanie administracyjne toczące...
naruszenie art. 97 § 1 k.p.a. poprzez niewłaściwe ustalenie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd., Skarżący...

I SA/Wa 503/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-02

- stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd Apelacyjny w powyższym wyroku nie zakwestionował prawnej...
to nie jest wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 1 kpa., Zdaniem Sądu stanowisko organu jest prawidłowe., Wskazać trzeba, że przez 'zagadnienie wstępne...

I SA/Ol 130/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-09

zabezpieczenia zaległości podatkowej, ze względu na fakt, iż orzeczenie to zawierać będzie rozstrzygnięcie kwestii stanowiącej zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu...
I, LEX 2007, wyd. II)., Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły...

II OSK 1103/07 - Wyrok NSA z 2008-09-25

jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W oparciu o wyżej zaprezentowane wyjaśnienie analizowanego pojęcia Sąd stwierdził...

II OSK 1592/07 - Wyrok NSA z 2008-12-11

administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, przy czym...
obowiązkiem organu jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym. Organ odwoławczy wskazał, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru...

II SA/Sz 324/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-18

zawieszenia postępowania w sprawie była konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, bowiem organ nie wskazał o jakie zagadnienie wstępne chodzi oraz jaka istnieje...
. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu jest zagadnienie prawne, które ujawniło się w trakcie postępowania i dotyczy istotnej dla sprawy przesłanki decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100