Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

podatku od nieruchomości za 2012 r. oraz wyroku NSA w Warszawie z 7 marca 2018 r., I GSK 1233/16. Zgodnie z w/w wyrokiem NSA z zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 201 §...
swojego wyroku, że w sprawie mogło zaistnieć zagadnienie wstępne, w postaci postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony skarżącej w przedmiocie danych...

III SA/Wa 954/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

wyczerpującego przełożenia teoretycznych rozważań w zakresie zawieszenia postępowania podatkowego z uwagi na zagadnienie wstępne, na stan faktyczny niniejszej sprawy, w tym brak...
podatku od towarów i usług za 2009 r. i jego wynik nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla toczącego się, w związku z wniesieniem przez Stronę odwołania z dnia [...] lipca 2018 r...

I SA/Bd 885/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

zagadnienie wstępne stanowiące przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Organ zauważył, że postępowania w sprawach łącznego...
zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania musi stanowić przeszkodę uniemożliwiającą rozstrzygnięcie danej sprawy. Zależności między rozstrzygnięciem wstępnym...

IV SA/Wa 2494/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zarówno w doktrynie prawa jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych...

I SA/Rz 680/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-14

r. organ uznał bowiem za zagadnienie wstępne, na gruncie rozpatrywanej sprawy, dotyczącej płatności za rok kolejny (2018)., Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji...
jego błędne zastosowanie, skutkujące utrzymaniem w mocy wadliwego postanowienia organu I instancji i uznanie, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie...

I SA/Sz 358/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-06

lub inny organ. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane...
dokonane przez wskazany w przepisie inny organ lub sąd., Organ odwoławczy zauważył dalej, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

III SA/Kr 463/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-28

: nr [...], nr [...], nr [...] oraz nr [...]. W uzasadnieniu organ przedstawił stan faktyczny sprawy i stwierdził, że ustalenie właściciela rozgraniczanej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym...
, że zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane...

VIII SA/Wa 528/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-26

w prowadzonej sprawie. Skarga wniesiona przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora IAS nie jest 'zagadnieniem wstępnym' w rozumieniu art...
na tle powołanego wyżej przepisu nie można mówić o zagadnieniu wstępnym, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne dokonane...

I SA/Łd 530/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-05

podatnika uznał, że zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm...
do przyjęcia, iż wyrok, który zapadnie z powództwa strony skarżącej stanowi zagadnienie wstępne w toczącym się postępowaniu podatkowym i bez tego wyroku organ podkowy...

III SA/Łd 434/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-30

. Wskazana współzależność pomiędzy tymi postępowaniami jest na tyle silna, że nakazuje uznać postępowanie w sprawie podatku akcyzowego za zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
tego zagadnienia jest warunkiem rozstrzygnięcia sprawy podatkowej w ogóle, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Zagadnienie wstępne wiąże się zatem z wystąpieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100