Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 2177/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-09-19

Wynik toczącego się przed sądem powszechnym postępowania cywilnego o rozwiązanie wieczystego użytkowania działki jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd; c/ zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Jeśli chodzi o drugą...

II SA/Ka 2358/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-04

Między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym musi zachodzić związek przyczynowy., W razie, gdy związek ten nie występuje, zawieszenie...
nr 38 str. 91-92/., Zatem między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym musi zachodzić związek przyczynowy., W razie, gdy związek...

II SA/Kr 37/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-31

Kolegium Odwoławcze w kwestii tej dostrzega zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, stanowiące obligatoryjną przesłankę zawieszenia postępowania...
, w postępowaniu tym nie może więc zapaść orzeczenie rozstrzygające o prawie własności. Z tych powodów fakt trwania postępowania egzekucyjnego nie stanowi zagadnienia wstępnego...

SA/Bk 1061/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

w prowadzonym procesie sądowym stanowić będzie zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie organu architektoniczno-budowlanego. Zaniechanie zawieszenia...
Mieszkaniowej, dającej inwestorowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowi dla organu architektoniczno-budowlanego zagadnienie wstępne przy rozstrzyganiu...

SA/Bk 303/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-07

, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne czyli kwestia...
między zagadnieniem wstępnym a rozpatrzeniem danej sprawy wymaga ustalenia i wskazania związku przyczynowego pomiędzy nimi. W razie gdy związek przyczynowy nie występuje...

IV SA 1670/98 - Wyrok NSA z 2000-10-13

, która rozstrzygnęła już zagadnienie wstępne nie może być podstawą do zastosowania art. 97 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego., Dopóki ta decyzja...
wstępne ważne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania w tym postępowaniu administracyjnym art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd...

II SA/GD 30/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-22

wydającemu pozwolenie na budowę. Z tej przyczyny również powstawało zagadnienie wstępne polegające na ocenie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
, jest wadliwa, organ wydający pozwolenie na budowę jest uprawniony do zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, którym jest ocena...

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

przestrzennym - Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29...
przekwalifikowane działki nr 557 w P. na działkę przeznaczoną pod usługi komercyjne nie stanowi zagadnienia wstępnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ dla rozstrzygnięcia sprawy...

SA/Bk 977/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

po bezskutecznym wezwaniu strony organy podatkowe mogły rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Nie zachowując powyższej procedury organy podatkowe rozstrzygnęły...
zagadnienie wstępne prawa pracy nie własnym zakresie, zastępując sąd pracy. Podniesiono też, że powołane przez organy podatkowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczy...

SA/Sz 1755/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-22

osobowego Ford Fiesta (...), współwłaściciele Stanisław K. (...) i Halina Maria J., (...) wnioskodawca Halina Maria J. - do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
postępowania spadkowego, a więc przedmiotowe postępowanie o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego należy zawiesić do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   +2   4