Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 1596/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

z Konstytucją 'oznaczać może uchylenie tego przepisu'. Występuje zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Takim zagadnieniem jest również zagadnienie...
, w sprawie niniejszej nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Wskazane przez Spółkę sprawy, zawisłe przed Trybunałem Konstytucyjnym...

III SA/Gl 343/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-11

decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest ustalenie...
, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Podkreślił, że zagadnienie wstępne nie dotyczy kwestii ustalenia stanu faktycznego sprawy, gdyż to należy do organu...

I GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

postępowania., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2014 r. DIC w Warszawie utrzymał w mocy kwestionowane orzeczenie. Organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym - o jakim mowa...
sprawie. Zagadnienie wstępne cechują cztery koniunktywne elementy tj. zagadnienie to wyłania się w toku postępowania, jego rozstrzygniecie należy do innego organu lub sądu...

I SA/Gd 1770/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-19

, że istota sporu dotyczy ustalenia czy wynik toczącego się postępowania karnego (wszczętego przez CBŚ) stanowi zagadnienie wstępne dla sprawy podatkowej zainicjowanej...
wstępne - zagadnienie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej., Organ podał, że w sprawie dotyczącej określenia podatnikowi zobowiązania w akcyzie, prowadzono...

III SA/Kr 342/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-28

lub stanu wymienionego w tym przepisie organ podatkowy zawiesza postępowanie., Wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, a więc ustalenie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, należy do organu administracyjnego (por. wyrok NSA III SA 2307/98...

III SA/Gl 2205/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-09

, wyjaśnił, że w świetle art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas...
z Konstytucją, nie jest dostateczną podstawą do stwierdzenia, że powstało zagadnienie wstępne., Organ wskazał, iż w dniu 11.03.2015r. TK wydal wyrok którym orzekł...

III SA/Gl 922/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-01

nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2015r., sygn. I KZP, że zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE...
się kwestia prawna (zagadnienie wstępne), której rozstrzygnięcie nie leży w kompetencji organu rozpoznającego sprawę, lecz innego organu lub sądu prowadzącego już lub mającego...

I SA/Go 100/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

zastosowanie wówczas, gdy w trakcie toczącego się w danej sprawie postępowania wyłoni się kwestia prawna (zagadnienie wstępne), której rozstrzygnięcie nie leży w kompetencji organu...
wyroków przez Naczelny Sąd Administracyjny. Skarżąca stwierdziła, że zagadnieniem wstępnym dotyczącym osiąganych przychodów do opodatkowania jest sprzedaż...

I SA/Op 232/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-07

, a także na wynik postępowań podatkowych w sprawie rozliczenia podatku VAT i CIT przez Spółkę. Zagadnieniem wstępnym może być także wynik postępowania karnego, co znajduje...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zatem samo zagadnienie wstępne jest związane z wystąpieniem przeszkody, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy...

V SA/Wa 2945/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

, koniecznym jest zbadanie jej prawdziwości, co nastąpi w postępowaniu karnym. Zatem okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100