Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OSK 1919/19 - Wyrok NSA z 2023-02-02

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...
rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne, to zagadnienie, na które składają...

IV SA/Po 787/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-26

, iż ustalenie spadkobierców właścicieli nieruchomości o nr ewid.[...] stanowi zagadnienie wstępne. Działka nr [...] jest działką sąsiednią do działki, na której planowana...
prawny w załatwieniu spraw z wniosku V. Sp. z o.o., SKO stwierdziło, że w sytuacji zawieszenia postępowania ze względu na zagadnienie wstępne (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

II GSK 807/20 - Wyrok NSA z 2023-10-30

, nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i nie ma podstaw do zawieszenia postępowania przez Urząd Patentowy z powołaniem się na kognicję sądu...
patentu pozostawał sąd okręgowy. Właściwość organu przemawiała więc za tym, że wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Natomiast, po orzeczeniu...

II SA/Gd 68/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-09-20

decyzji w prowadzonej przez organ sprawie. Innymi słowy, zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji administracyjnej...
wydania decyzji. Zagadnieniem wstępnym jest więc tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie., Zdaniem Pomorskiego Wojewódzkiego...

I FSK 2152/19 - Wyrok NSA z 2023-01-11

jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zatem zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...
3042/13, dostępne: www.orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej: CBOSA)., W orzecznictwie wielokrotnie wyjaśniono również, że zagadnienie wstępne ma charakter materialnoprawny...

I SA/Gd 733/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-11

zarzutom nie zaistniały w sprawie okoliczności uzasadniające zawieszenie prowadzonego postępowania podatkowego z uwagi na zagadnienie wstępne, którym - w ocenie Strony...
to nie może być kontynuowane do czasu uzyskania wymaganego prawem rozstrzygnięcia innego organu lub sądu., Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy: 1) wyłania się ono w toku...

II FSK 1104/22 - Wyrok NSA z 2023-01-24

zaistnienia ścisłego związku między zagadnieniem wstępnym a sprawą główną. Chodzi więc o sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania jest niedopuszczalne. Oznacza...

II FSK 1105/22 - Wyrok NSA z 2023-01-24

zaistnienia ścisłego związku między zagadnieniem wstępnym a sprawą główną. Chodzi więc o sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania jest niedopuszczalne. Oznacza...

I SA/Gl 610/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-08

wskazał, iż zagadnieniem wstępnym dla postępowania podatkowego jest niezakończony proces komunalizacji nieruchomości objętych postępowaniem podatkowym. Organ podatkowy...
, stanowiącego zatem dla niego zagadnienie wstępne. Ustalenie związku przyczynowego między postępowaniem podstawowym, a jakąś sprawą rozstrzyganą przez inny organ lub sąd...

II SA/Bd 1134/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-02-28

dla przedmiotowego budynku, zdaniem organu odwoławczego należy uznać, iż wystąpiło zagadnienie wstępne po rozpatrzeniu którego, organ odwoławczy rozstrzygnie o możliwości zatwierdzenia...
, natomiast wydanie przez Burmistrza M. B. decyzji o warunkach zabudowy, nie może być uznane za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Wojewódzki Inspektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   16