Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1843/94 - Wyrok NSA z 1996-01-29

sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na zasadzie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny w następstwie...
rozpoznawanej sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na zasadzie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Ponadto już w wyroku z dnia 22...

I SA 674/95 - Wyrok NSA z 1996-06-18

'uwłaszczeniowym' z wniosku Instytutu organ I instancji uznał za zagadnienie wstępne ustalenie prawa do nieruchomości w dniu 5 grudnia 1990 r., ponieważ swoje prawa zgłosiło...
Instytutu 'do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest prawo do omawianej nieruchomości na dzień 5 grudnia 1990r.'., W zażaleniu na to postanowienie Instytut...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i stanowić przesłanki zawieszenia postępowania. W myśl tego przepisu organ administracji zawiesza postępowanie...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skoro sporządzenie planu szczegółowego dla danego obszaru nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu...

SA/Gd 1830/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-06-07

/Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, należy zwrócić z urzędu uwagę na dwa zagadnienia wstępne w stosunku do zagadnienia spornego pomiędzy stronami. Okolicznością odbiegającą...
ustawy o zobowiązaniach podatkowych. , Drugim zagadnieniem wstępnym jest prawidłowość sformułowania decyzji organu I instancji. Rozstrzygnięcie to bowiem stało...

SA/Ka 2168/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-10

1. Przepisy procedury administracyjnej nie zabraniają wszczęcia postępowania innego niż postępowanie wymiarowe w oparciu o wstępne wyniki kontroli. Wszczęcie...
one terminów wszczęcia postępowania ani też nie zabraniają wszczęcia postępowania innego niż postępowanie wymiarowe w oparciu o wstępne wyniki kontroli. Z kolei...

OPK 10/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-20

wieczystego, rezygnując z wydawania decyzji. Od tej daty - po dopełnieniu określonych czynności wstępnych - następuje zawarcie umowy, która prowadzi do powstania...
, od odpowiedzi na które zależy rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy /art. 22 ust. 1/. Uchwała Sądu zawierająca rozstrzygnięcie zagadnień prawnych przedstawionych...

I SA/Łd 1104-1105/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-10

grudnia 1993 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów i usług w będącym swoistą 'częścią ogólną' klasyfikacji załączniku: 'Objaśnienia wstępne do klasyfikacji wyrobów i usług...
podatkowych do stosowania prawa powołanych, zwłaszcza gdy chodzi o zagadnienie prawne budzące kontrowersje również po stronie administracji państwowej., Powyższe ogólne reguły...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

pozwalają na przyjęcie następujących wstępnych wniosków:, a. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy tego, czy rozpatrywane łącznie przepisy art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 lipca...
. Może więc powstać wątpliwość, czy wnioskowi należy nadać dalszy bieg w postępowaniu przed TK. Zagadnienie to Trybunał rozważył z urzędu i podtrzymał swe pozytywne stanowisko...

III ARN 58/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-01-11

mieszkaniowej, co jest wymaganiem wstępnym stawianym osobom ubiegającym się o przyznanie rekompensaty, ale organ II instancji nie ustosunkował się do tego faktu...
, od którego wniesiono rewizję nadzwyczajną, zagadnienie to w ogóle nie jest wyjaśnione, ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym, co uzasadnia zawarty w rewizji nadzwyczajnej zarzut...

III AZP 36/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-01-23

komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa'., Wstępna analiza tego przepisu nasuwa wątpliwości. Nie jest jasne, czy zdanie drugie...
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł w dniu 21 września 1995 r. o rozpoznanie przez Skład Siedmiu Sędziów SN sformułowanego wyżej zagadnienia prawnego. W uzasadnieniu...