Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1270/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-15

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/. uchyla zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zawieszenia...
zawiesza postępowanie, gdy, rozpatrzenie sprawy i wydawanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ustanowienie...

III SA 24/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione jest od wcześniejszego...
organ lub sąd. Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione...

II SA/Lu 994/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-30

Skarga na czynności komornika, który dokonał eksmisji ze spornego lokalu nie jest 'zagadnieniem wstępnym' /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ od którego zależy wymeldowanie...
nie jest 'zagadnieniem wstępnym' /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ od którego zależy wymeldowanie z lokalu, jeżeli w dacie złożenia wniosku o wymeldowanie lokal został już opróżniony i wydany...

I SA/Lu 770/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-07-01

, że ustalenia te mogą być uznane za 'zagadnienia wstępne' mogące być przedmiotem odrębnego postępowania. Fakt, że dochód spółki cywilnej, ze względu na różne miejsca zamieszkania...
. Ustalenie dochodu spółki cywilnej, nawet gdyby uznać je za 'zagadnienie wstępne' warunkujące ustalenie dochodu każdego ze wspólników spółki, nie może być wobec treści art...

III SA 231/97 - Postanowienie NSA z 1998-04-22

rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie stanowi podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania, lecz pozostawione jest ocenie organu podatkowego. Powoduje to, że Sąd...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd., Tak więc pomijając nawet, że nie wszystkie składy orzekające zawieszały...

III SA 548/97 - Wyrok NSA z 1998-09-04

Kpa to 'zagadnienie wstępne' dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione jest /podkr. NSA...
zagadnienia wstępnego przez inny organ administracji lub Sąd. Skarżący sami zadeklarowali, że są podatnikami dokonując zgłoszenia ewidencyjnego w opisanym wyżej trybie. Skoro...

III SA 1161/97 - Wyrok NSA z 1998-11-17

postanowienia organu II instancji., 2. W sprawach zobowiązań podatkowych rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie stanowiło podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
Kpa., W sprawach zobowiązań podatkowych rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie stanowiło podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania, lecz ustawodawca pozostawił...

I SA/Wr 1310/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-02

do wystąpienia do Sądu w trybie art. 100 par. 1 Kpa o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Ponadto Izba Skarbowa mylnie interpretuje art. 56 par. 1 ustawy o postępowaniu...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego został podniesiony dopiero w skardze., Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu stanu faktycznego i prawnego sprawy zważył, co następuje...

II SA/Kr 66/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-06-30

, co następuje:, Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej samo przez się nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego przez prokuratora. Do rozstrzygnięcia, czy ktoś...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

zagadnienia wstępnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/, jakim jest kwestia dochodzenia uprawnień przyszłego nabywcy wynikających z umowy przedwstępnej., Organ administracyjny...
zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, od rozstrzygnięcia którego uzależnione byłoby wydanie decyzji. Oświadczenie właściciela o rezygnacji ze zbycia...
1   Następne >   +2   4