Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 273/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-13

jakiekolwiek zagadnienie wstępne o jakim mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa będącym podstawą prawną zaskarżonego postanowienia...
. Brak jest ustawowych definicji pojęcia 'zagadnienie wstępne' w Ordynacji podatkowej lecz należy się zgodzić z doktrynalnym rozumieniem tego pojęcia przyjętym w zaskarżonym...

II SA/Rz 136/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-06

[...] do sygn.akt [...]. W tej sytuacji rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od rozstrzygnięcia sporu przez Sąd powszechny, albowiem kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne...
postępowanie główne musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym i zagadnienie wstępne nie zostało...

I SA/Łd 800/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-09-16

./. Również uzyskania stosownych informacji od odpowiednich służb niemieckich nie można uznać za zagadnienie wstępne, ponieważ pojęcia tego nie można utożsamiać z wątpliwościami...
, nie są jednak dla niej zagadnieniem wstępnym., Pod pojęciem zagadnienia wstępnego, o którym stanowi się w rozważnym art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, rozumieć należy sytuacje...

IV SA 1360/01 - Wyrok NSA z 2003-02-18

zawiesił postępowanie wskazując jako podstawę prawną art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa - tj. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Organ odwoławczy uznał brak podstaw...
- nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zawarta umowa dzierżawy przez Jana W. jest wiążąca i organ winien ją respektować., Organ winien więc zbadać...

II SA/Łd 201/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-10

nie jest zagadnieniem wstępnym w prowadzonym przed organami nadzoru budowlanego postępowaniu w sprawie unormowania statusu przedmiotowego budynku. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
, choć być może nie pozostaje bez wpływu na zamierzenia Spółdzielni, nie jest zagadnieniem wstępnym w prowadzonym przed organami nadzoru budowlanego postępowaniu w sprawie...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

lub sąd; zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ administracji publicznej obowiązany jest ustalić związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej...
przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym- gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania /odpowiednio - wyrok NSA z dnia...

II SA/Ka 867/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-13

Rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego na tle naruszenia posiadania czy też ochrony własności nie stanowi zagadnienia wstępnego w niniejszym postępowaniu, gdyż wyrok sądu...
sprawy i wydanie decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. sporu o naruszenie posiadania...

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

przedmiotowego pojazdu, argumentowany faktem zaistnienia przesłanki z art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w postaci zagadnienia wstępnego, obligującej organ podatkowy...
- zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, do czasu ostatecznego zakończenia w administracyjnym toku instancji postępowania...

II SA/Łd 1235/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-12

Rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, od którego zależy rozpatrzenie...
o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 stycznia 1998 r. jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa od którego zależy rozpatrzenie sprawy egzekucji...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

przestrzennego nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zagadnieniem wstępnym jest bowiem rozstrzygnięcie o charakterze prejudycjalnym...
z art. 97 par. 1 Kpa - w szczególności rozstrzygnięcie sprawy nie zależy od rozstrzygnięcia żadnego zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 'A.' SA w swym...
1   Następne >   3