Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 2764/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

organ decyzji rozstrzygającej kwestię wskazywaną jako zagadnienie wstępne będące podstawą zawieszenia., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] wydanym...
oraz o zmianie innych ustaw oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające...

V SA/Wa 3494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, polegającym na określeniu, czy istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w zakresie pomocy finansowej na pokrycie kosztów...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie...

VI SA/Wa 1957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

patentu na przedmiotowy wynalazek. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, do rozstrzygnięcia którego, zgodnie z art. 284 pwp, właściwy jest sąd okręgowy. W przypadku...
, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie...

VI SA/Wa 1958/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

na przedmiotowy wynalazek. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, do rozstrzygnięcia którego, zgodnie z art. 284 pwp, właściwy jest sąd okręgowy. W przypadku, gdy w postępowaniu...
administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie. Jednocześnie wzywa...

IV SA/Wa 2098/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

wznowienie postępowania nie jest zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Po rozpatrzeniu zażalenia organ II Instancji wydał postanowienie Nr [...], w którym uchylił...
Prezydenta W. nr [...] z [...] czerwca 2009 r. znak [...] zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz wstrzymanie jej wykonania jest zagadnieniem wstępnym w sprawie...

I SA/Sz 1143/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

- administracyjne tj. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Ponadto Podatnicy wskazali, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia...

I SA/Sz 1142/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego zażalenia Podatnik wskazał, że dokonana...
. Ponadto Podatnik wskazał, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...

I SA/Wr 2522/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-20

zagadnienie wstępne (w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 OP) w stosunku do prowadzonego postępowania kontrolnego., Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor UKS odmówił zawieszenia...
nie wystąpiło zagadnienie wstępne a w konsekwencji bezpodstawną odmowę zawieszenia prowadzonego postępowania podatkowego. Tymczasem, w ocenie skarżącego, w sprawie wystąpiło...

V SA/Wa 2594/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze), że w sprawie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym rozpatrywanym przez Marszałka Województwa...
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie...

V SA/Wa 334/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez sąd administracyjny nie może być uznane za zagadnienie wstępne w postępowaniu podatkowym, ponieważ nie występuje...
z Konstytucją nie jest zagadnieniem wstępnym i nie powoduje obowiązku zawieszenia przez organ podatkowy postępowania podatkowego., Skarżąca wniosła na powyższe postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100