Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 132/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć kwestie prawne...
rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozstrzygniecie sprawy, w której toczy się postępowanie 'główne', ponadto musi zachodzić...

VI SA/Wa 1710/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

od uprzedniego rozstrzygnięcia przez Z. ustalenia w przedmiocie skutecznie odprowadzonych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz czy stanowi to zagadnienie wstępne...
na konieczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Brak tego związku uniemożliwia zawieszenie...

I SA/Gd 45/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-21

wysokość składek, zawiesił postępowanie w sprawie stwierdzając, że postępowanie to, które następnie toczyło się przed Sądem Okręgowym stanowiło zagadnienie wstępne...
wystąpiło zagadnienie wstępne. W świetle powyższego umorzenia postępowania w sprawie, brak było podstaw do przyjęcia, że sprawa wymagała rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

VI SA/Wa 1996/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

. Nie można zatem uznać rozstrzygnięć organu podatkowego za zagadnienie wstępne, którego skutkiem było wszczęcie postepowania przed dyrektorem OW NFZ. Za takowe...
podatkowego nie można uznać za zagadnienie wstępne, którego skutkiem byłoby wszczęcie postępowania przed dyrektorem OW NFZ. Nie można za nie uznać także noty sygnalizacyjnej...

VI SA/Wa 1687/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

zagadnięcia wstępnego jest sporne. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej...
obligatoryjnie zawiesza się, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Pojęcie...

VI SA/Wa 3834/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

społecznym osób wykonujących tożsamy zakres prac na podstawie zawartych z płatnikiem umów, nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
, słusznie wychodząc z założenia, że rozstrzygnięcie problemu kwalifikacji umów cywilnoprawnych przez sąd powszechny w sprawach innych osób nie stanowiło zagadnienia wstępnego...

VI SA/Wa 2681/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w przypadku innych osób lub innych okresów niż okres objęty przyszłą decyzją Narodowego Funduszu...

VI SA/Wa 1358/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-02

organowi, który wydał decyzję,, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...

VI SA/Wa 4305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

tożsamy zakres prac na podstawie zawartych z płatnikiem umów nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w przypadku innych osób lub innych...

VI SA/Wa 114/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym innych osób wykonujących tożsamy zakres prac na podstawie zawartych z płatnikiem umów nie stanowi zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   +2   6