Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

IV SA/Po 758/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-21

administracyjnej, będącej przedmiotem postępowania a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek przyczynowy tj. sytuacja, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
w sprawie nie powinno być utożsamiane z zagadnieniem wstępnym. Podobne stanowisko występuje w orzecznictwie. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia...

VII SA/Wa 1769/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-17

k.p.a. jest stan, w którym postępowanie mające za przedmiot zagadnienie wstępne jest prowadzone, ale nie zapadło w nim ostateczne rozstrzygnięcie. Tymczasem w kontrolowanej...
lub sąd., W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wyraźnie wskazuje się, że zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej...

IV SA/Wa 2820/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

ze sobą w ścisłym związku, są niewątpliwie zagadnieniem wstępnym, od których rozstrzygnięcia zależeć będzie rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w prowadzonym...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Poprzez 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć kwestię, bez rozstrzygnięcia...

II SA/Kr 1366/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

jako zagadnienie wstępne., Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. J.S. zwrócił się o podjęcie postępowania zawieszonego w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz o wydanie decyzji wodnoprawnej...
przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie...

II SA/Gd 601/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-18

przesłanki zagadnienia wstępnego (art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.), którego rozstrzygnięcie ma wpływ na rozpatrzenie sprawy prowadzonej przez Starostę. Jako zagadnienie wstępne...
nie znajdując podstaw do zmiany swojego stanowiska w sprawie. Dyrektor wyjaśnił, że Starosta zawieszając z urzędu prowadzone postępowanie uznał za zagadnienie wstępne...

II SA/Gd 26/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

błędnego założenia, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne umożliwiające zawieszenie postępowania. Skarżący zakwestionował stanowisko organu II instancji, że takim...
zagadnieniem wstępnym jest kwestia prowadzenia postepowania w sprawie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, w trakcie którego miałyby być odtworzone parametry...

IV SA/Po 101/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-04

wstępnego w rozumieniu art. 94 § 1 pkt 4 K.p.a. Sąd uchylił decyzję organu II instancji, co oznacza, że zagadnienie wstępne rozpatrywane jest obecnie przez organy...
dla rozpoznania niniejszej sprawy jest ustalenie, czy w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w przytoczonym art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., skutkujące...

II SA/Po 592/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-10

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza jest niewątpliwie, w niniejszej sprawie, zagadnieniem wstępnym dla postępowania prowadzonego...
wniósł T. M. reprezentowany przez r.pr. M. P.., Strona podniosła, iż brak było przesłanek do zawieszenia postępowania bowiem w momencie jego wydania zagadnienie wstępne...

IV SAB/Po 65/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

rozporządza ten organ., Zdaniem Spółki - wykazała, iż skarżony organ może załatwić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 100 § 2 z zastosowaniem uproszczonego trybu...
wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 2 k.p.a. W skardze wskazano, że zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu...

IV SA/Po 174/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-16

środowiskowej w omawianej sprawie stanowi zagadnienie wstępne i Inspektor Powiatowy prawidłowo uznał, że rozstrzygniecie w przedmiocie decyzji środowiskowej jest przesłanką...
wstępnego przez inny organ. Z powołanego przepisu wynika, iż na tej podstawie postępowanie można zawiesić wyłącznie, gdy: 1. zagadnienie wstępne powstało w toku postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100