Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 1346/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

wstępnej kontroli aktu wojewody przez ministra., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zgodnie z przepisem art. 15 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
sądowoadministracyjnej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 39, jak, i będące przedmiotem kontroli w niniejszym postępowaniu rozporządzenie nr 50, dotyczą zagadnień związanych...