Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Wa 1038/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-11

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić...
publicznej obowiązany jest ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym...

II OSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

k.p.a.) zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie nie zachodzą. Podniósł, że, w jego ocenie, w przedmiotowej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu...

II SA/Wa 589/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...
prawnej. Obowiązek wyjaśnienia sprawy pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Zatem zagadnieniem wstępnym...

IV SA/Gl 470/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-08

wstępnego przez inny organ lub sąd. W jego ocenie 'zagadnienie wstępne', stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania...
, od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego zależy 'rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji'. Zagadnienie wstępne jest zatem kwestią warunkującą merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy...

II SA/Wa 1693/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-28

lub sąd., W przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie., Przez pojęcie...
organ lub sąd;, 3. zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Jeżeli chodzi o drugą przesłankę, to organ musi ustalić związek przyczynowy, pomiędzy...

II SA/Wa 1998/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-26

stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia w sprawie wypłaty wymienionemu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i uzasadniło zawieszenie...
wykładnię i przyjęcie, że w sprawie zaistniało zagadnienie wstępne, którego przesądzenie jest niezbędne do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie wypłaty należnego skarżącemu...

II SA/Bd 421/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-17

bowiem tzw. zagadnienie wstępne, które faktycznie stało u podstaw wydania zaskarżonego postanowienia. Z treści art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika bowiem, że organ administracji...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W realiach niniejszej sprawy prowadzone postępowanie karne przeciwko skarżącemu jest zatem zagadnieniem wstępnym, o którym mowa wyżej...

IV SA/Wr 487/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-18

bowiem przyjąć, że wyrok dotyczący kwestii popełnienia przez L.W. zarzucanego czynu stanowi zagadnienie wstępne dla rozpatrzenia kwestii określonej w art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd., Pojęcie 'zagadnienie wstępne' nie zostało w Kodeksie postępowania administracyjnego...

III SA/Łd 73/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-18

przesłanki natury celowościowej i ekonomiki postępowania. Konieczność dokonania ustaleń faktycznych w sprawie karnej powinna być łączona z zagadnieniem wstępnym...
., Zagadnienie wstępne to takie zagadnienie prawne, które powstało w toku postępowania, do którego rozstrzygnięcia nie jest właściwy organ prowadzący postępowanie...

I OSK 1521/11 - Wyrok NSA z 2012-04-19

, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji, (art. 100 § 2). Chodzi...
głównej - mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ rozstrzygnął zagadnienie wstępne we własnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   33