Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 1834/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-15

postępowania przed Komisją do czasu zakończenia sprawy w Prokuraturze. Organ wyjaśnił wówczas, że wynik postępowania w Prokuraturze nie jest zagadnieniem wstępnym o jakim...
sprawy niniejszej., W p.6 umowy przedwstępnej strony ustaliły ponadto, że zgadzają się, aby wstępna cena sprzedaży akcji /wskazana wyżej/ została powiększona o kwotę równą...

VI SA/Wa 2241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

oraz o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Strony. Podstawa zawieszenia nie odnosiła się do konstrukcji 'zagadnienia wstępnego' o którym mowa w 97 § 1 pkt 4 Kpa...
do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy formułuje zarzuty w odniesieniu do zgromadzonych w toku postępowania dowodów., Odnosząc się do zagadnienia gromadzenia materiału...

VI SA/Wa 649/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

w tym trybie. Fakt niewykonania zalecenia jest tylko warunkiem wstępnym do wydania decyzji na podstawie art. 209 ust. 2 cyt. ustawy. Samo spełnienie warunku wstępnego...
skarżącego z dnia [...] sierpnia 2009 r. w którym poinformował organ, iż opracowanie przygotowane przez E. stanowi materiał wstępny stanowiący podstawę do dalszych prac...

VI SA/Wa 1818/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

wstępnym dla wydania decyzji na podstawie art. 209 ust. 2 udu. Jednakże samo spełnienie powyższego warunku wstępnego nie wystarcza do uznania, że wydana na podstawie...
realizacji zalecenia dostosowania działalności ubezpieczeniowej do stanu zgodności z prawem. Są to dwa autonomiczne względem siebie zagadnienia, między którymi nie istnieje...

VI SA/Wa 1819/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

niewykonania zaleceń jest warunkiem wstępnym dla wydania decyzji na podstawie art. 209 ust. 2 udu. Jednakże samo spełnienie powyższego warunku wstępnego nie wystarcza...
realizacji zalecenia dostosowania działalności ubezpieczeniowej do stanu zgodności z prawem. Są to dwa autonomiczne względem siebie zagadnienia, między którymi nie istnieje...

VI SA/Wa 1639/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

uprzedniego zażądania od P. wyjaśnień, informacji i dokumentów w oparciu o przepis art. 207 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, co na wstępnym etapie zbierania...
o oddalenie tego wniosku; niniejsza sprawa oraz ww. sprawa będąca przedmiotem skargi kasacyjnej VISA/Wa 1651/16 dotyczą tego samego zagadnienia prawnego, ale okoliczność...

II GSK 1738/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

pomiędzy wpływem wniosku a wezwaniem o uzupełnienie braków formalnych organ nadzoru pozostawał bezczynny, czy też czas ten był niezbędny do dokonania choćby wstępnej oceny...
w sposób niezgodny z prawem, odchodzi od zagadnienia bezczynności uprzednio przez siebie zdefiniowanego i przechodzi na grunt merytoryczny, gdy tymczasem przedmiotem...