Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Lu 31/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-04

, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej...
z upoważnienia Starosty z dnia [...] rozpatrzył sprawę jedynie pod kątem zarzutu, że zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny...

III SA/Gd 313/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

października 2009 r. sygn. akt [...] utrzymało w mocy postanowienie organu I instancji., W ocenie organu odwoławczego w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne...
kończącym postępowanie karne nie jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie uzasadniałoby zawieszenie postępowania w przedmiocie skreślenia z ewidencji...

SA/Bd 2636/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-19

zagadnienie wstępne w sprawie związanej z umorzeniem pożyczki., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2003 r. strona...
pozostałej do spłaty, udzielonej D. W. z Funduszu Pracy pożyczki jako zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, stanowi przeszkodę w kontynuowaniu postępowania...

II SA/Ke 94/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-07

nie występowało zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia innego organu lub sądu. Organem właściwym w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną jest Powiatowy Urząd...
potraktował rozstrzygnięcie sporu z organem rentowym za zagadnienie wstępne i zawiesił postępowanie do dnia 18.10.2012r. (daty wyroku Sądu Okręgowego w K.), to i tak skarżący...

II SA/Gd 1077/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-09-26

a dłużnikiem, dotyczącego wysokości pożyczki z Funduszu Pracy pozostałej do zapłaty, jest bowiem zagadnieniem wstępnym w sprawie o rozłożenie tej pożyczki na raty...
wstępnym w sprawie o rozłożenie na raty, do rozstrzygnięcia którego właściwy jest sąd powszechny /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

III SA/Lu 702/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

, gdy organ administracji nie dysponował jeszcze prawomocnym orzeczeniem sądu rozstrzygającym występujące w sprawie zagadnienie wstępne, nie zachodziły podstawy do podjęcia...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Dla organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie w sprawie...

II SA/Sz 624/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-08-02

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd'. Jak wskazano powyżej, dla ustalenia przez urząd pracy 'okresu uprawniającego...
takich dokonuje samodzielnie urząd pracy., Nie stanowi także 'zagadnienia wstępnego' w niniejszej sprawie kwestia ustalenia przez organ rentowy 'wysokości emerytury w celu...

I OSK 2644/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

to zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Decyzja z dnia [...] stycznia 2016 r. ma przymiot ostateczności i prawomocności, a wobec tego, że nie doszło...
wstępnego, które zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji. W sprawie występował wprawdzie, jako jedna...

II SA/Sz 415/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-08

) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie...

IV SA/Po 446/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-13

. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o rejestrację jako osoba bezrobotna jest zagadnieniem wstępnym dla decyzji o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych...
1   Następne >   +2   5