Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 898/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

, że wynik postępowań administracyjnych o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] oraz decyzji nr [...] jest zagadnieniem wstępnym, od którego uzależnione...
wniosku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Rozstrzygnięcie w powyższych sprawach jest, natomiast zagadnieniem wstępnym. W świetle powyższego konieczne jest, zdaniem...

II GSK 1435/10 - Wyrok NSA z 2012-02-22

sprawy administracyjnej w ogóle, nie zaś wydanie pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy...
rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym. Zatem należy przyjąć, iż Sąd uważa, że trzy pozostałe elementy w sprawie bezspornie występują. Związek między sprawami opiera...

VI SA/Wa 908/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

podstawę prawną decyzji., W ocenie organu w przedmiotowej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, które wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd...
do rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, może być także ten sam organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie indywidualnej, w toku którego wyłoniło się zagadnienie wstępne...

II GSK 349/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie prawne...
bezpośredniej zależności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Podkreślić jednocześnie należy, że prejudykatem w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 291/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

jest zagadnieniem wstępnym, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie w sprawie., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. [...] Wojewódzki Inspektor Jakości...
artykułów rolno-spożywczych. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności tych decyzji jest zatem zagadnieniem wstępnym., Postanowieniem z dnia [...] lutego...

VI SA/Wa 2340/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

o nawozach i nawożeniu przez Trybunał Konstytucyjny, przed zastosowaniem przez organ sankcji. Weryfikacja ta, jest w ocenie skarżącej zagadnieniem wstępnym, obligującym organ...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne...

VI SA/Wa 2003/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-27

wstępne, obligujące organ do zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu skarżący stwierdził, że zagadnienie wstępne to zagadnienie materialnoprawne (otwarte, samoistne...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym jest zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania...

VI SA/Wa 1494/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

tj. art. 97 § 1 pkt 4 Kpa poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne obligujące organ do zawieszenia postępowania o sygn...
. [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący stwierdził m.in., iż rozstrzygnąć zagadnienie wstępne, to znaczy rozstrzygnąć zagadnienie prawne, tj. (jak określił to Naczelny Sąd...

II GSK 900/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

, do którego rozstrzygnięcia powołany jest inny organ lub sąd. O zagadnieniu wstępnym w rozumieniu omawianego przepisu można mówić wówczas, gdy w toku postępowania administracyjnego...
postępowania, muszą być interpretowane ściśle. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. podstawą zawieszenia w oparciu o ten przepis jest występowanie zagadnienia wstępnego...

VI SA/Wa 124/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

przesłanki do zawieszenia przedmiotowych postępowań. Jak podniósł organ, w sprawach tych nie występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego, zależy...
postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych stanowi bezspornie zagadnienie wstępne, od którego zależy...
1   Następne >   +2   4