Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 281/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

pojęcia 'zagadnienie wstępne' wskazując, że jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnoprawnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie indywidualnej, dotyczy...
, że zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść decyzji...

III SA/Gl 241/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-01

stopnia niepełnosprawności, a zatem wydanie orzeczenia przez Zespół Wojewódzki należy traktować jako zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy dalsze...
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na okres do 31 grudnia 2020 r. - jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z treści bowiem tego przepisu...

VI SA/Wa 288/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-16

zezwolenia innemu przedsiębiorcy, prowadzącemu w tym samym lokalu apteki, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zdaniem skarżącej możliwe...
które wyda organ odwoławczy w sprawie cofnięcia zezwolenia jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w postępowaniu o wydanie nowego...

VI SA/Wa 2523/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

apteki., Na powyższe postanowienie Strony wniosły zażalenie, w którym podniosły, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. W ich ocenie postępowanie w przedmiocie...
powołał się na treść art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz dokonał wykładni użytych w nim pojęć, takich jak 'zagadnienie wstępne', 'inny organ' oraz 'rozstrzygnięcie', a następnie...

II GSK 5456/16 - Wyrok NSA z 2019-02-22

oznacza, że w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r...
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej jest zagadnieniem wstępnym dla sprawy zmiany zakresu tego zezwolenia. W niniejszej sprawie zachodzi tego rodzaju zależność...

II OSK 1383/10 - Wyrok NSA z 2010-11-23

one w mocy decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z [...] października 2009 r. nr [C] i [D] w części: '1) rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...
], w których:, 1) rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie zobowiązał P. H. i G. H. do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na ekshumację zwłok...

IV SA/Gl 959/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-01

stawiane w dniu [...] r. przez tegoż właściciela, stanowią zagadnienie wstępne dla sprawy już zakończonej przez ten organ powołaną prawomocną decyzją z dnia [...] r...
Administracyjnego, podkreśla się, że przy ocenie czy dana kwestia stanowi zagadnienie wstępne niezbędne jest uprzednie ustalenie związku pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej...

II SA/Bk 1011/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-16

administracyjnej w przedmiocie choroby zawodowej, a zagadnieniem wstępnym., Zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, to okoliczność warunkująca (bądź jeden...
jego przedmiotem zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez jednostkę uprawnioną,, - zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, organ odwoławczy...

VI SA/Wa 1976/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

farmaceutycznej, która została zaskarżona wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powyższe oznacza, jak stwierdził GIF, że w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym...
go postanowienia z [...] marca 2017 r., Skarżąca stwierdziła w szczególności, że rozstrzygnięcie w postępowaniu o cofnięcie zezwolenia nie jest zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 906/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

, iż w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym będzie decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej., W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym jest zagadnienie prawne o charakterze...
1   Następne >   +2   +5   +10   39