Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 119/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

nr [...] stanowi zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu i w konsekwencji stanowi podstawę do zawieszenia postępowania. Spółka zarzuciła również naruszenie przepisów...
zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu., W oparciu o tak sformułowane zarzuty spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego je postanowienia...

VI SAB/Wa 21/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

, do wystąpienia, w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania postanowienia, do właściwego sądu powszechnego o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. To zagadnienie wstępne dotyczy...
- Skarżącego, do wystąpienia, w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania postanowienia, do właściwego sądu powszechnego o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, dotyczącego...

VI SAB/Wa 55/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-20

zawieszone postanowieniem URE z dnia 14 listopada 2019 r. z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
października 2019 r. wezwano Skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi, ujawnionego na etapie jej wstępnego badania, poprzez nadesłanie dowodu wniesienia ponaglenia...

II GSK 901/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

przez przedsiębiorstwo energetyczne dla rozstrzygnięcia swoiście rozumianego zagadnienia wstępnego, jakim jest przesądzenie, czy Prezes URE ma prawo realizować względem...
omawianego wezwania nie wywołuje skutków w sferze prawnej skarżącej. Natomiast wezwanie to należy traktować jako wstępny etap postępowania zmierzający do ukształtowania...

II GSK 831/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

zagadnienia wstępnego, jakim jest przesądzenie, czy Prezes URE ma prawo realizować względem przedsiębiorstwa energetycznego przewidziane w ustawie Prawo energetyczne kompetencje...
wezwanie to należy traktować jako wstępny etap postępowania zmierzający do ukształtowania i skalkulowania wysokości taryfy energetycznej, mając na uwadze, z jednej strony...

III ZP 33/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

- rozwiązuje umowę o pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. Pozwala to na wstępną konkluzję, że pomiędzy unormowaniami prawa pracy zawartymi w ustawie...
Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 kwietnia 2002 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 28 listopada 2001 r...

II SA/Rz 807/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-12

Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego'. W jego części wstępnej (zatytułowanej 'Wprowadzenie') mowa jest o tym, że właściwa realizacja ustawowych zadań samorządu...
została bez podstawy prawnej. Ponadto, zagadnienie objęte uchwałą jest w sposób kompleksowy uregulowane w prawie polskim na podstawie ustaw i rozporządzeń. Brak natomiast...

VI SA/Wa 2462/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-30

efektywności energetycznej spełnia wspomniane powyżej wymogi formalne wynikające z postanowienia § 7 Rozporządzenia w sprawie audytu. Braki tego rodzaju na tym wstępnym etapie...
. W konsekwencji twierdzenia Prezesa URE o istnieniu podstaw do odrzucenia skargi Strony nie zasługują na uznanie., Przechodząc do zagadnienia związanego z zasadnością...

VI SA/Wa 2461/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-30

formalne wynikające z postanowienia § 7 Rozporządzenia w sprawie audytu. Braki tego rodzaju na tym wstępnym etapie weryfikacji mogą zostać uzupełnione poprzez wezwanie...
do odrzucenia skargi Strony nie zasługują na uznanie., Przechodząc do zagadnienia związanego z zasadnością odrzucenia ofert Skarżącej wypada zwrócić uwagę...

VI SA/Wa 2413/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

formalne wynikające z postanowienia § 7 Rozporządzenia w sprawie audytu. Braki tego rodzaju na tym wstępnym etapie weryfikacji mogą zostać uzupełnione poprzez wezwanie...
podstaw do odrzucenia skargi Strony nie zasługują na uznanie., Przechodząc do zagadnienia związanego z zasadnością odrzucenia ofert Skarżącej wypada zwrócić uwagę...
1   Następne >   2