Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1364/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

. Nie jest wiec dopuszczalne korzystanie z tej instytucji procesowej w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze skonkretyzowane, a możliwość tej konkretyzacji pozostaje...
kwestią otwartą. Czas trwania zawieszenia postępowania uzależniony może być wyłącznie od toku postępowania w którym zagadnienie wstępne będzie rozstrzygane...

I SA/Wa 2741/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

, że zagadnienie to stanowi tzw. zagadnienie wstępne czyli sytuację, w której wydanie przez Wojewodę [...] orzeczenia merytorycznego kończącego postępowanie uzależnione...
). Skarżąca podniosła, że w orzecznictwie wskazuje się, że zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie...

I SA/Wa 2742/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

niepodpadania nieruchomości pod przepisy dekretu. W związku z tym uznał, że zagadnienie to stanowi tzw. zagadnienie wstępne - sytuację, w której wydanie Wojewodę...
podniosła, że w orzecznictwie wskazuje się, że 'zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie...

I OSK 1144/09 - Wyrok NSA z 2010-06-24

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W ocenie Sądu I instancji w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne...
na to w skardze skarżąca, ustalić związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. Z powyższego...

I OSK 627/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

, że zakończenie postępowań dotyczących prawidłowości przejęcia majątku w oparciu o dekret jest zagadnieniem wstępnym bezpośrednio związanym z oceną decyzji z 1988 r...
administracyjnego uzależniona jest od istnienia między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego - rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia...

IV SA/Wa 2691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

dokonywał rozbieżnych ocen tych samych okoliczności faktycznych. W ocenie Ministra, zagadnienie wstępne stanowi określenie kręgu stron postępowania, którymi...
tych kwestii została sformułowana we wskazanym wyroku. Rozpoznanie skargi kasacyjnej zatem stanowi zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest ustalenie...

IV SA/Wa 1579/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

z [...] lutego 1948r. jest zagadnieniem wstępnym,, - art. 126 w zw. z art. 107 § 3 oraz art. 11 K.p.a. przez nienależyte uzasadnienie zaskarżonego postanowienia polegające...
na braku wykazania przez organ, iż sprawa dotycząca stwierdzenia nieważności orzeczenia jest zagadnieniem wstępnym dla niniejszej sprawy; niewskazanie zależności pomiędzy...

I OSK 1774/20 - Wyrok NSA z 2024-01-10

nieruchomości objętej postępowaniem przed przejęciem jej na własność Skarbu Państwa. Stanowi to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W tym stanie...
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże...

IV SA/Wa 77/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-10

. o przeprowadzeniu reformy rolnej., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 §1 pkt 4 kpa...
materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. O zależności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym przesądza...

IV SA/Wa 78/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-10

1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że zagadnieniem wstępnym określonym w art. 97 §1...
prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. O zależności pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   38