Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1063/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-09

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu...
postępowanie. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...

I OSK 107/12 - Wyrok NSA z 2012-03-30

zagadnienie wstępne, jakim jest rezultat postępowania sądowego odnośnie skargi D. P. na decyzję SKO w Tarnobrzegu z dnia 15 lutego 2011 r., nr [...]., Po ponownym...
przesłanek określonych w powołanym przepisie, bowiem w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę SKO w Tarnobrzegu wniosło o jej oddalenie, podtrzymując...

I SA/Wa 832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-08

przez inny organ lub sąd., W związku z tym istota sporu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie występowało zagadnienie wstępne, bez którego wydanie decyzji...
jest, że zagadnienie wstępne to okoliczność warunkująca merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. Innymi słowy istnieje materialnoprawna przeszkoda w rozstrzygnięciu...

IV SA/Gl 1121/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-07

wyrażenia 'zagadnienie wstępne' wywiodła, iż w jej ocenie nie zachodzi przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ I instancji. W związku z powyższym...
organ lub sąd. Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego Kolegium zauważyło, że zagadnienie wstępne wystąpi także wówczas, gdy treść rozstrzygnięcia innego...

II SA/Rz 610/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-14

nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zdaniem skarżącej orzeczenie w sprawie zawisłej przed WSA w Rzeszowie nie będzie miało wpływu na wynik...
, co w ocenie organu stanowi zagadnienie wstępne, nie wskazało też organu właściwego do jego rozstrzygnięcia. Zwrócono ponadto uwagę, że gdyby skarżąca cofnęła skargę...

II SA/Łd 924/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-02

administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym., W ocenie Kolegium w sprawie sytuacja taka występuje. Przedmiotem postępowania jest ustalenie prawa do świadczenia...
pogląd, iż 'zagadnieniem wstępnym' jest kwestia prawna, która albo ujawniła się w toku postępowania i dotyczy istotnej dla sprawy przesłanki wydania decyzji...

I SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

stwierdziło, że zawieszając postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ pierwszej instancji nie wyjaśnił od rozstrzygnięcia jakich zagadnień wstępnych...
, a zagadnieniami wstępnymi. Samo stwierdzenie, iż wynik innego postępowania może mieć, a nawet niewątpliwie będzie miał wpływ na losy rozpoznawanej sprawy, nie daje jeszcze podstaw...

II SA/Gl 1083/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-09

; zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (Komentarz, Art. 97 Kodeks Postępowania Administracyjnego, Adamiak 2022, wyd. 18/Adamiak, Legalis). Inny komentator...
postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. Ocena zaś tego zagadnienia wstępnego, gdyby ono w sobie mogło...

II SA/Lu 786/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-16

w sprawie skargi kasacyjnej stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. dla rozpatrzenia przedmiotowej sprawy przez organ. Ponadto Kolegium wskazało...
) rozpatrzenie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne...

IV SA/Gl 419/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-13

organ lub sąd. Pojęcie 'zagadnienie wstępne' użyte w tym przepisie jest sporne. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie...
postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100