Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I SAB/Ol 2/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-10

przez inny organ, nie będący organem współdziałającym (art. 209 o.p.) oraz nie rozstrzygający zagadnienia wstępnego w danej sprawie, nie zwalnia innego organu z obowiązku...

II SA/Łd 9/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

na działce o nr ewid. gruntów 186/5 i 186/6, obręb [...] w miejscowości A. 15, gmina [...], w związku z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
gospodarczą usytuowanego na działce o nr ewid. gruntów 186/5 i 186/6, obręb [...] w miejscowości A. 15, gmina [...], 'do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

I FSK 1116/18 - Wyrok NSA z 2022-09-21

‒ tzw. prejudycjalnego ‒ polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Kwestia wstępna istnieje tylko wtedy...
, gdy orzeczenie sądu nie może zaistnieć bez uprzedniego rozstrzygnięcia innej sprawy przez organ lub sąd. Dla sądu administracyjnego kwestią wstępną będzie wyłącznie...

II SA/Po 825/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-17

w ocenie Wojewody przesłanka uzasadniająca możliwość zawieszenia przez organ I instancji postępowania w tej sprawie do czasu wyjaśnienia zagadnienia wstępnego...
. Zagadnieniem tym jest wysoce prawdopodobne stwierdzenie nieważności w/w decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi zaś, że przeprowadzone w tym zakresie postępowanie przez organ...

VI SA/Wa 343/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

, w wyniku czego, na podstawie Formularzy 00, sporządził wstępną listę przedsiębiorców zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty 2007., Prezes UKE wyjaśnił, że w ramach...

II GSK 353/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

dokonano wstępnej oceny ofert złożonych w tym postępowaniu. Pogotowie [...] otrzymało 167 pkt, w tym za kryterium 'ciągłość' 90 pkt (podstawowe zespoły ratownictwa...
materii ustawowej; jest to zagadnienie techniczne, pozostawione w wyłącznej kompetencji Prezesa NFZ., Sposób ustalania wyników postępowania związanego z porównaniem ofert...

I FSK 1832/19 - Wyrok NSA z 2020-07-03

biegu skardze na bezczynność Naczelnika UC-S w odniesieniu do sprawy dotyczącej podatku akcyzowego., Konsekwentnie do treści zarządzenia wstępnego w dalszym postępowaniu...
związanego z uzupełnieniem wyroku (art. 157 § 1 P.p.s.a.) Jak już wyjaśniono, od samego początku dokonując wstępnej kwalifikacji sprawy, a następnie w toku postępowania...

II FSK 1060/15 - Wyrok NSA z 2017-04-19

jednostek redakcyjnych, tymczasem jak już wskazano w części wstępnej skargi kasacyjnej nie podano precyzyjnie, których z nich dotyczą sformułowane zarzuty. Nie jest rolą...
rozważone czy ocenione. Pominięcie określonych zagadnień w skardze kasacyjnej lub odniesienie się do nich w sposób ogólnikowy skutkuje niemożnością zakwestionowania...

II SA/Op 166/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-16

uprawnienia do równoważnika pieniężnego. Co więcej, we wstępnej części uzasadnienia decyzji organ odwoławczy, przedstawiając stan faktyczny sprawy, opisał wprawdzie wniesione...
wyłącznie do zagadnienia objętego punktem 1 rozstrzygnięcia podając, że zwolnienie ze służby stanowi podstawę do stwierdzenia utraty uprawnienia do pobierania równoważnika...