Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1919/19 - Wyrok NSA z 2023-02-02

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...
rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne, to zagadnienie, na które składają...

I SA/Wa 1486/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

[...] grudnia 2009 r. wydaną w sprawie orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] marca 1950 r. stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania uwłaszczeniowego...
z prawem decyzji ostatecznej, która rozstrzygnęła zagadnienie wstępne ważne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4...

I OSK 3075/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

. jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności i stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa...
nie zdefiniował tego pojęcia. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji...

I SA/Wa 1646/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-03

sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 2108/11)., Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na losy...

I SA/Wa 2057/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

k.p.a. wymaga wykazania, że mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia w innej sprawie - rozstrzygnięcie w innej sprawie musi mieć...
przez organ,, c. zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, występująca w dacie orzekania przez organ, która musi być rozstrzygnięta przed wydaniem orzeczenia przez inny...

I OSK 1738/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, organ nie załatwił sprawy, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Skarżący wskazał, że przepisy k.p.a. wyjątkowo dopuszczają...
, że ustalenie kręgu spadkobierców należy w tym przypadku potraktować jako zagadnienie wstępne., Wojewoda następnie podniósł, iż w związku z utrzymaniem w mocy...

I SA/Wa 1204/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

wstępnym., W przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym, pozostającym w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym jest stanowisko, jakie będzie wyrażone...
wieczystego), na podstawie wniosku złożonego w trybie art. 7 dekretu warszawskiego, nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Mając na uwadze...

I SA/Wa 35/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-26

geodezyjnego wydzielenia z działki nr [...] części o pow. [...] ha celem zgodnego z prawem określenia przedmiotu postępowania jest zagadnieniem wstępnym dla rozpatrzenia sprawy...
. uznaje to za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, to zgodnie z art. 100 § 1 kpa organ sam powinien wystąpić do właściwego organu o rozstrzygnięcie...

I OSK 419/17 - Wyrok NSA z 2017-10-19

sprawie za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., kluczowe dla niniejszego postępowania, Minister uznał postępowanie sądowe dotyczące stwierdzenia...
natomiast związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem niniejszej sprawy administracyjnej a wspomnianym zagadnieniem wstępnym., Minister wskazał, że postępowanie...

I SA/Wa 2799/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-29

zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych podniósł, że wydanie deklaratoryjnej decyzji na podstawie § 5...
postanowieniu zagadnienie wstępne nie zachodzi w ogóle w odniesieniu do parceli pb [...] i pgr [...] (dwór i park), czego organ nie dostrzegł, a co miało istotny wpływ na wynik...
1   Następne >   +2   +5   +10   47