Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 760/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

nie było zagadnieniem wstępnym i nie uzasadniało zawieszenia postępowania, zaś organ dopuścił do przewlekłości postępowania., Strona skarżąca dnia 27 stycznia 2009r. wezwała organ...
2007r. ( kolejne zagadnienie wstępne) i do daty skargi pozostało ono w zawieszeniu. Dla wyjaśnienia skarżąca wskazała, iż są zaawansowane prace nad nowym planem...

II SA/Wa 641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej i do którego rozstrzygnięcia...
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez organ administracji publicznej W doktrynie przyjmuje się, że 'zagadnienie wstępne' obejmuje zagadnienia prawne, które albo ujawniły...

I SA/Wa 1830/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

w niej zagadnienie wstępne obejmujące konieczność ustalenia następstwa prawnego po wszystkich dawnych współwłaścicielach, i przez to przedwcześnie zastosowało w sprawie przepis...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wg SKO ustalenie przez właściwy organ (sąd) spadkobierców po C. W., C. M. i J. M. stanowi zagadnienie wstępne...

I SA/Wa 891/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

organ lub sąd. W myśl doktryny zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zwrócić należy przy tym uwagę...

II SA/Po 99/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

., W konsekwencji Prezydent Miasta P. stosując przepis art. 100 § 3 k.p.a. samodzielnie rozpoznał zagadnienie wstępne, jakim było ustalenie, czy G. L. posiada tytuł prawny...
do lokalu mieszkalnego znajdującego się w P. na [...]. Przepis ten stanowi, że organ administracji publicznej załatwi sprawę , rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...

I OSK 893/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

nie oceniając, czy zaistniała przeszkoda w zakończeniu sprawy stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, przy jednoczesnym stwierdzeniu...
prawa spór w odniesieniu do zawartego w tym przepisie zwrotu 'zagadnienie wstępne'. W jego ocenie wydzielenie z działki nr [...] obr. [...] jedn. ewid. P. działki...

I OSK 1177/11 - Wyrok NSA z 2011-11-03

o ponowne rozpatrzenie sprawy) wskazał, że dostrzeżone przez organ zagadnienie wstępne nie ma w ogóle znaczenia dla sprawy, która powinna być wyjaśniona merytorycznie...
(sygn. akt II SA/Bk 186/10). Pełnomocnik organu nie orientował się, na jakim etapie rozpoznania jest zagadnienie wstępne. Ponadto organ nie zgłosił akcesu do sprawy...

III SA/Lu 224/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-17

nr [...]. Postępowanie o potwierdzenie własności działki nr [...] stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia sprawy o rozgraniczenie., W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił...
prowadzący ewidencję gruntów i budynków - o wyniku przeprowadzonego postępowania stanowiącego zagadnienie wstępne, dotyczące stanu prawnego nieruchomości oznaczonej...

I SA/Wa 496/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-30

[...] stycznia 1984 r. J. B., stanowi zagadnienie wstępne w sprawie o przyznanie odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Z uwagi na powyższe, postanowieniem z dnia [...] marca...
2017 r., nr [...] organ zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Łd 1120/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-25

2005 roku. Postanowieniem z dnia[...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. zawiesił w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Naczelny Sąd Administracyjny tj...
i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i do ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii zawiesił postępowanie. Ewentualne podjęcie...
1   Następne >   +2   +5   8