Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 954/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

2008, s. 206)., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie...
tej istotnej kwestii (tak w wyroku NSA z 14 czerwca 2016 r. sygn. akt II OSK 2465/14, dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Przez zagadnienie wstępne (kwestię...

II OSK 348/17 - Wyrok NSA z 2017-04-04

, które ma charakter zagadnienia wstępnego dla niniejszej sprawy., Strona skarżąca zarzuciła również naruszenie prawa materialnego w tym art. 91 ust. 1 i 4 w zw. z art. 85...
Białołęka ma charakter zagadnienia wstępnego dla niniejszej sprawy. Na Wojewodzie Mazowieckim ciążył, w świetle art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., obowiązek zawieszenia postępowania...

II OSK 304/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjonalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę...

III SA/Kr 1085/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-12

ust. 5 u.s.g.), nie są bowiem zagadnieniami wstępnymi w rozumieniu tego przepisu., Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż wobec zaistnienia przesłanek do stwierdzenia...
organ administracji publicznej zawiesza postępowanie w przypadku, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II OSK 2294/13 - Wyrok NSA z 2013-10-17

zagadnienia wstępnego przez sąd cywilny oraz dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze złożonego dnia 15 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w [...] pozwu o ustalenie...
wstępne, Sąd wskazał, że ewentualne przyszłe unieważnienie umowy najmu z 31 sierpnia 2012 r. nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy, bowiem istotnym jest, że doszło...

II SA/Po 190/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-21

skarżącego rozpatrzenie tego powództwa i przyszły wyrok sądu cywilnego stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 pkt 4 kpa w niniejszej sprawie i stanowi...
art. 97 pkt 4 kpa, z uwagi na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd cywilny oraz dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze złożonego w dniu...

II SA/Wa 1037/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

. nr [...], które ma charakter zagadnienia wstępnego dla niniejszej sprawy., Strona skarżąca zarzuciła również naruszenie prawa materialnego w tym art. 91 ust. 1 i 4 w zw. z art. 85 u.s.g....
[...] marca 2016 r., Kwestia prawidłowości powołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy [...] ma charakter zagadnienia wstępnego dla niniejszej sprawy. Na Wojewodzie [...] ciążył...

II OSK 1581/07 - Wyrok NSA z 2008-01-15

i wydanie decyzji nie zależało od uprzedniego rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd), w postępowaniu nadzorczym, ograniczonym terminami o czym...

III SA/Kr 1086/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-12

administracji publicznej zawiesza postępowanie w przypadku, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...

II SA/Ke 265/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-05

. Z tych przyczyn, kwestie podnoszone przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia 10 czerwca 2016r. nie stanowiły zagadnienia wstępnego uniemożliwiającego rozpoznanie skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   18