Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

postępowania karnego. Wyjaśnił również, że wynik postępowania karnego stanowi w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zakończenie...
Głównego Policji, J. S. podniósł, że pomiędzy załatwieniem sprawy administracyjnej (wydanie pozwolenia na broń) a zagadnieniem wstępnym (rozprawa przed sądem) nie zachodzi...

VI SA/Wa 1210/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

przez inny organ lub sąd. W tym wypadku brak było możliwości uznania, że postępowanie karne toczące się wobec skarżącego stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
się, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1419/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego, tak z urzędu, jak i na prośbę strony. Nie występuje w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne...
za umyślne przestępstwo z art. 212 § 2 kk. Organ wyjaśnił, iż zagadnienie wstępne to problem prawny, który ujawnił się w toku postępowania administracyjnego, a brak...

II OSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

k.p.a.) zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie nie zachodzą. Podniósł, że, w jego ocenie, w przedmiotowej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu...

II OSK 1255/11 - Wyrok NSA z 2012-11-21

do przyjęcia, że prowadzone przeciwko A.S. postępowanie karne jest zagadnieniem wstępnym w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej., W skardze...
w postępowaniu karnym jest zagadnieniem wstępnym w sprawie cofnięcia mu pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej. Skarżący wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie...

II SA/Wa 395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej., Zagadnieniem wstępnym (prejudycjalnym) w rozumieniu powyższego...

VI SA/Wa 2019/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-15

, iż zastosowanie art. 97 § 1 pkt 4 kpa miałoby miejsce, gdy na przeszkodzie rozpatrzenia sprawy administracyjnej co do jej istoty staje problem prawny (zagadnienie wstępne...
4 kpa oraz art. 7 i 77 kpa. Skarżący ponownie podniósł, iż zagadnieniem wstępnym jest wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania za czyn z art. 178a § 1 i taki wniosek...

II SA/Wa 1862/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

postępowania z urzędu. Zagadnienie wstępne to problem prawny, który - jak w rozpoznawanej sprawie - musi być odnoszony do przepisów prawa materialnego. Te zaś nie ograniczają...
jest podstaw do przyjęcia, że prowadzone przeciwko zainteresowanemu postępowanie karne jest zagadnieniem wstępnym w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną., W skardze...

II SA/Wa 1108/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

, gdy na przeszkodzie rozpatrzeniu sprawy administracyjnej co do istoty staje problem prawny (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zależne...
dla sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej cofnięcia jej pozwolenia na broń. Wynik tego postępowania stanowi zatem zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

II OSK 1141/12 - Wyrok NSA z 2012-10-11

. W ocenie skarżącego fakt prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego nie jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest rozpatrzenie sprawy...
znaczenie dla sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania mu pozwolenia na broń. Innymi słowy, wynik tego postępowania stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   16