Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Go 324/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-03

nakazuje T sp. z o.o. wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich w lokalu przy ul. [...]. Wskazany wyżej 'wyrok w sprawie karnej' stanowił zagadnienie wstępne...
zawiesza postępowanie rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...

VI SA/Wa 511/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

lub sąd., Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...
). Zagadnienie wstępne ma stanowić element rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji, w zakresie którego akt ten po uzyskaniu przymiotu ostateczności wywoła skutki powagi rzeczy...

VI SA/Wa 721/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

administracyjnego wymaga wystąpienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym bezpośredniego związku, rozumianego również jako 'bezwzględne uzależnienie...
, że uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i skutkować winno zawieszeniem...

VI SA/Wa 1289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

, choć wydanie w tym zakresie decyzji zależy od zagadnienia wstępnego, jakim jest wydanie stosownej decyzji przez konserwatora zabytków i w dalszej kolejności straży...
) nie spełnia warunków dla bezpiecznego przebywania w nim gości hotelowych. W ocenie Sądu, wbrew poglądowi przedsiębiorcy, dla sprawy niniejszej nie stanowi zagadnienia wstępnego...

VI SA/Wa 1246/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

ewentualnego sfałszowania protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie ma charakteru zagadnienia wstępnego, bez rozstrzygnięcia którego niniejsza sprawa...
postępowania może mieć wpływ na treść decyzji, nie może przesądzać o istnieniu zagadnienia wstępnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2017 r., sygn...

II GPP 22/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-30

przed WSA i wydany został wyrok, który został sprawnie doręczony stronom. Po dokonaniu wstępnych czynności związanych ze skargami kasacyjnymi (badanie, czy nie zawierają...
skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się strony zarzucającej przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 ustawy)., Zdaniem NSA powyższa ocena...

VI SA/Wa 3529/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-11

(wstępnej) organ administracji publicznej bada czy żądanie wszczęcia postępowania pochodzi od podmiotu będącego stroną w sprawie, czy osoba występująca z takim żądaniem...
, bez konieczności przeprowadzania analizy prawnej (a taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie), ocena taka może się odbyć we wstępnej fazie, przed wydaniem postanowienia...

III SA/Gl 288/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-08

odwoławczy w postępowaniu wstępnym podejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy odwołanie jest dopuszczalne oraz czy zostało wniesione z zachowaniem terminu i przez podmiot...
, jego rozważenie w fazie wstępnej (poza postępowaniem) nie jest możliwe, gdyż wymagałoby przeprowadzenia czynności wyjaśniających właściwych postępowaniu pozostającemu w toku...

II GSK 50/10 - Wyrok NSA z 2011-02-03

, że stosownie do art. 134 k.p.a. organ odwoławczy w postępowaniu wstępnym podejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy odwołanie jest dopuszczalne oraz czy zostało...
gdyż nie miał interesu prawnego do bycia stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. i z jego inicjatywy nie mogło się toczyć żadne postępowanie., Istota powyższego zagadnienia...