Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2945/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

, koniecznym jest zbadanie jej prawdziwości, co nastąpi w postępowaniu karnym. Zatem okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

I SA/Ke 28/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-13

zagadnienie wstępne;, - art. 100 § 2 k.p.a. polegające na niezastosowaniu, w sytuacji gdy organ administracji przyjął, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia...
z zagadnieniem wstępnym, a zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. może spowodować poważną szkodę dla interesu społecznego...

VIII SA/Wa 697/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego...
sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły...

VIII SA/Wa 695/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

przez inny organ lub sąd wydanie decyzji nie byłoby możliwe. Powołany przepis zakłada istnienie związku przyczynowego pomiędzy rozpatrzeniem sprawy, a zagadnieniem wstępnym...
wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

VIII SA/Wa 696/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

przyczynowego pomiędzy rozpatrzeniem sprawy, a zagadnieniem wstępnym, związek ten musi być bezpośredni. Tymczasem, w przedmiotowej sprawie zależność taka nie występuje...
administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...

I SAB/Kr 12/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-03

sprawie 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ dodał, że przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne...
administracyjny. Organ stwierdził, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest rozpatrzenie przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odwołania M. B. od decyzji o wysokości...

V SA/Wa 1340/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki...
i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...

V SA/Wa 3090/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

w postępowaniu karnym. Zatem okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4., Rozpoznając zażalenie na to postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, a o istnieniu takiej zależności, która musi mieć charakter bezpośredni...

III SA/Wa 3062/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-12

ustalenia, czy Z. posiada zaległości, należy potraktować jako zagadnienie wstępne, od którego zależy możliwość udzielenia dofinansowania dla pracowników., Na powyższe...
k.p.a. ma zastosowanie zawsze, gdy w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji oraz, gdy następuje zawieszenie...

V SA/Wa 1123/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

jest zagadnieniem wstępnym, od rozpoznania którego przez Trybunał zależy rozpatrzenie przez Ministra Finansów sprawy wszczętej wnioskami P. z dnia 17 i 30 grudnia 2010 r...
uznania za zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa było przedwczesne., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art...
1   Następne >   +2   +5   +10   41