Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 475/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

w przedmiotowej sprawie, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisów art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Uzasadniając swoje stanowisko, organ wskazał, że do wyłonienia się zagadnienia...
Konstytucyjnego uznał, że w przedmiotowej sprawie zaistniało zagadnienie wstępne, będące podstawą wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie skarżącego...

II SA/Wa 586/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

podstawę prawną wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisów art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Uzasadniając swoje stanowisko, organ...
ust. 1 pkt 2, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy o IPN stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie...

II SA/Wa 65/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

podstawę prawną wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisów art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Uzasadniając swoje stanowisko, organ...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to takie zagadnienie, którego organ nie może rozstrzygnąć we własnym zakresie...

II SA/Wa 60/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisów art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Uzasadniając swoje stanowisko, organ wskazał, że do wyłonienia się zagadnienia wstępnego doszło w toku...
zagadnienie wstępne będące podstawą wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie skarżącego. Sposób rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny...

II SA/Wa 882/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-07

art. 31 ustawy o IPN z Konstytucją, który stanowi podstawę prawną wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisów art. 97 § 1...
do Trybunału Konstytucyjnego uznał, że w przedmiotowej sprawie zaistniało zagadnienie wstępne, będące podstawą wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wyżej...

I OZ 1098/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

. Wobec tego zawieszenie postępowania pozostającego w związku ze wspomnianym zagadnieniem wstępnym może okazać się konieczne (por. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2005 r...
okoliczności, w której występuje zagadnienie prejudycjalne pozostające w bezpośrednim związku z rozpoznawaną sprawą, a Sąd nie jest władny samodzielnie tego zagadnienia rozstrzygnąć...

I OZ 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

niebezpieczeństwa negatywnych konsekwencji jeśli postępowanie główne zostało zawieszone z powodu konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego a wymierzona grzywna jest zbyt...

II SA/Wa 761/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-16

. z art. 43 ust. 1 ustawy, o IPN, zawiesił postępowanie odwoławcze od decyzji z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...], z uwagi na wystąpienie zagadnienia wstępnego., W dniu...

II SA/Wa 2608/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania., Skarga nie zasługuje na uwzględnienie., Jeżeli czynności postępowania wstępnego ujawnią brak formalnych przesłanek...
się pełnomocnictwem do reprezentowania zainteresowanego w tym postępowaniu administracyjnym, stąd też wskazane w skardze zagadnienie, w jaki sposób należy doręczać decyzję stronie...

I OSK 2154/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, oddalił skargę. W uzasadnieniu wywodził, że jeżeli czynności postępowania wstępnego ujawnią brak...
też wskazane w skardze zagadnienie, w jaki sposób należy doręczać decyzję stronie reprezentowanej przez więcej niż jednego pełnomocnika, w kontekście wówczas obowiązującej treści...
1   Następne >   2