Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 2764/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

organ decyzji rozstrzygającej kwestię wskazywaną jako zagadnienie wstępne będące podstawą zawieszenia., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] wydanym...
oraz o zmianie innych ustaw oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające...

V SA/Wa 3494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, polegającym na określeniu, czy istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w zakresie pomocy finansowej na pokrycie kosztów...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie...

V SA/Wa 2594/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze), że w sprawie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym rozpatrywanym przez Marszałka Województwa...
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie...

III SA/Łd 267/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie zebrania...
, bez wskazań doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97...

I SA/Rz 680/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-14

r. organ uznał bowiem za zagadnienie wstępne, na gruncie rozpatrywanej sprawy, dotyczącej płatności za rok kolejny (2018)., Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji...
jego błędne zastosowanie, skutkujące utrzymaniem w mocy wadliwego postanowienia organu I instancji i uznanie, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie...

III SA/Łd 871/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest o czyn z art. 297 § 1 k.k. Powyższa kwestia w ocenie organu stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że przedmiot sprawy karnej może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia...

III SA/Łd 870/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., co uzasadnia zawieszenie prowadzonego postępowania. Ponadto organ wskazał, że po zakończeniu śledztwa prowadzonego...
zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przyznania płatności na rok 2017;, - art. 7 w zw. z art...

III SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie...
za zarzucany czyn z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów...

III SA/Łd 1013/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego, czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie płatności...
z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia...

III SA/Łd 67/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę...
w oparciu o przepis art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd karny. Zdaniem organu odwoławczego, zagadnieniem wstępnym w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100