Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1287/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

[...] w części dotyczącej ujęcia w gminnej ewidencji zabytków budynku położonego przy ul. M. [...] w W. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
administracji publicznej lub sądu. Przepis ten zaś nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, w której postępowanie rozstrzygające zagadnienie wstępne przed sądem...

II OSK 1265/11 - Wyrok NSA z 2012-11-16

. utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji, podnosząc że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt k.p.a. może być tylko takie zagadnienie prawne...
publicznej prowadzącego postępowanie, a zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., może być tylko takie zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...

II OSK 1340/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15

w tym przepisie. Skoro zawężenia takiego nie uczynił ustawodawca, nie wymieniając szczegółowo rodzajów sądów, których rozstrzygnięcia kazałby uznać za zagadnienie wstępne...
administracyjnego 'zagadnienie wstępne'. Istotnie, specyfika roli sprawowanej w wymiarze sprawiedliwości przez sądy administracyjne, sprowadzającej się do kontroli...

I SA/Wa 1186/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem organu, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1...
administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko takie zagadnienie prawne...

I SA/Wa 774/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

w zażaleniu z dnia [...] września 2008 r. postępowania administracyjne mają charakter zagadnień wstępnych., Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonego...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Powyższa zależność...

II OSK 1264/11 - Wyrok NSA z 2012-11-16

prejudycjalny dla wyniku sprawy o wpis do rejestru zabytku budynku położonego na działce sąsiedniej, czy stanowią one zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
, przy czym chodzi o bezpośredni związek przyczynowy. Dlatego też zagadnieniem wstępnym nie może być, jak w niniejszej sprawie, samo twierdzenie strony, że wynik innego...

II OSK 1345/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

stanowi zagadnienie wstępne w znaczeniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i od uprzedniego rozstrzygnięcia tego zagadnienia wstępnego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji...
przyczyn nie uznał rozstrzygnięcia w sprawie rozbiórki za zagadnienie wstępne, mimo że w uzasadnieniu skargi strona skarżąca twierdziła m.in., że :'W okolicznościach...

VII SA/Wa 992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

lub sąd, 3) zagadnienie to nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Organ odwoławczy wskazał, że zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. Zatem chodzi...
zagadnieniem wstępnym) skoro uważa, że działka nr [...] w Ł. jest położona na obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków. Otóż skoro decyzja o wstrzymaniu robót...

VIII SA/Wa 284/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-25

, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...
na usuwaniu drzew i krzewów prowadzonych na terenie opisanego powyżej zabytkowego założenia dworsko - pałacowego nie może zostać uznane za zagadnienie wstępne zobowiązujące...

VIII SA/Wa 285/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-25

administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
polegających na usuwaniu drzew i krzewów prowadzonych na terenie opisanego powyżej zabytkowego założenia dworsko - pałacowego nie może zostać uznane za zagadnienie wstępne...
1   Następne >   +2   +5   +10   12