Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 66/07 - Wyrok NSA z 2007-06-13

prawomocnego rozstrzygnięcia uznawanego za zagadnienie wstępne, postępowanie administracyjne nie może być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Nie wyłącza...
uznawane za zagadnienie wstępne., Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zasadnie organ administracji podniósł, iż brak było podstaw do zawieszenia postępowania...

II GSK 2055/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

w przedmiocie wydania licencji, a zagadnieniem wstępnym. Organ błędnie uzależnił wydanie licencji skarżącemu od rozstrzygnięcia sądu karnego. Winien był przeprowadzić...
się sprawy karnej stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Wnoszący skargę kasacyjną organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym...

II GSK 2362/11 - Wyrok NSA z 2013-03-12

sprawy administracyjnej co do jej istoty staje problem prawny o charakterze materialnym (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd...
, przez inny organ lub sąd jest zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu powyższego przepisu., Postępowanie prowadzone w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji...

VI SA/Wa 2294/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

M. W. do egzaminu komorniczego jest więc zagadnieniem wstępnym, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się M. W. wywodząc skargę...
zagadnienie wstępne w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. z dnia [...] kwietnia 2006 r. Nr [...] i z dnia [...] lutego 2008 r...

VI SA/Wa 1237/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Grodzkim w [...] toczy się sprawa o zatarcie skazania i jego zdaniem rozstrzygnięcie Sądu w tej sprawie stanowi zagadnienie wstępne, od którego zależne jest rozstrzygnięcie...
problem prawny (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zależne jest wydanie decyzji w sprawie administracyjnej. Waloru zagadnienia wstępnego...

II GSK 1118/19 - Wyrok NSA z 2022-03-31

kasacyjnej., Zarzut ten nie jest usprawiedliwiony. Zwłaszcza gdy podkreślić, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie prawa, wiąże się z wystąpieniem...
- jak w pełni zasadnie należałoby wnioskować na podstawie jego treści, a także rodzaju, a tym samym istoty przeszkody procesowej, o której w nim mowa - zagadnienie wstępne...

VI SA/Wa 1020/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

o charakterze materialnym (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zależne jest wydanie decyzji w sprawie administracyjnej. W rozpatrywanej sprawie...
postępowaniu, przez inny organ lub sąd jest zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu powyższego przepisu. Uzależnienie rozpoznania jednej sprawy od drugiej determinowane...

VI SA/Wa 1534/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-13

administracyjnym, a rozstrzygnięciem co do zatarcia skazania, zatem wystąpiło zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenia postępowania administracyjnego. W przekonaniu...
o zatarcie skazania może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie cofnięcia licencji, a zatem orzeczenie sądu w sprawie zatarcia skazania jest zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 1122/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnym zagadnienia prawnego, przy czym ocena tego zagadnienia należy do kompetencji innego organu...
na postanowienie Komendanta Komisariatu Policji I w K. nie stanowi zagadnienia wstępnego w sprawie cofnięcia licencji. Organ wskazał, iż po wniesieniu zażalenia...

VI SA/Wa 1283/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., Przesłanką wydania zaskarżonej decyzji było dwukrotne odwołanie K. F. prawomocnymi postanowieniami sądu z funkcji syndyka. Warunek ten został...
działania; przepisu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, poprzez jego niezastosowanie, a w konsekwencji uznanie, iż w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne - na tle przepisu art. 18 ust...
1   Następne >   +2   +5   +10   32