Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 815/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...
jeszcze rozstrzygnięte., W ocenie WSA, organy obu instancji prawidłowo uznały, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania koncesyjnego...

III SA/Gl 61/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-11

istnieje bezpośrednia zależność między zagadnieniem wstępnym, którym, jego zdaniem, jest odpowiedzialność karna poszczególnych pracowników , a prowadzonym postępowaniem...
należy wskazać, że w ocenie strony skarżącej wynik postępowania karnego oraz ustalenia dokonane przez sąd powszechny stanowią zagadnienie wstępne dla sprawy...

VI SA/Wa 170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

k.p.a. polegające na przyjęciu, że w niniejszej sprawie występuje zagadnienie wstępne z zakresu prawa cywilnego dotyczące ustalenia istnienia umowy przyrzeczenia dzierżawy...
przez przedsiębiorstwo przyrzeczenie ustanowienia prawa do nieruchomości w postaci umowy pojawia się zagadnienie wstępne. Od jego bowiem uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie...

III SA/Lu 309/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-20

skarżącej kwestia dotycząca wyjaśnienia nieprawidłowości ma kluczowe znaczenie dla sprawy i stanowi zagadnienie wstępne, obligujące organ do zawieszenia postępowania...
załatwianie spraw. Rozpatrzenie przedmiotowej skargi nie jest jednak zagadnieniem wstępnym i tym samym nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania. Zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 1095/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

prawa regulujących stwierdzenie nadpłaty, nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., lecz co najwyżej może stanowić podstawę do wznowienia...
w sprawie stwierdzenia nadpłaty, tyle że rozstrzygnięcia te nie stanowią niezbędnych przesłanek podjęcia decyzji nadpłatowej, gdyż nie są one zagadnieniem wstępnym...

III SA/Łd 923/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-27

Kolegium pozwala uznać, iż w sprawie wystąpiło tzw. zagadnienie wstępne , obligujące organ odwoławczy do zawieszenia postępowania zażaleniowego na podstawie art. 97 §1 pkt 4...
tzw. zagadnienie wstępne., Z uwagi na powyższe strona wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] i orzeczenie...

II GSK 5281/16 - Wyrok NSA z 2019-02-07

z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że zagadnienie wstępne, w myśl art. 97 § 1 pkt 4 kpa, wiąże się z wystąpieniem...
przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia...

II SA/Rz 772/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-22

z dnia [...].01.2004r. znak: [...] przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie należy uznać za zagadnienie wstępne mające znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia...
zagadnienia wstępnego przez organ lub sąd., Zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zachodzi w sytuacji gdy w ramach stanu faktycznego stanowiącego...

II SA/Ol 1066/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-18

administracyjnego dopuszczalne jest jedynie w sytuacji, gdy istnieje rzeczywisty związek przyczynowy pomiędzy załatwieniem sprawy a zagadnieniem wstępnym...
) rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne...

II GSK 407/06 - Wyrok NSA z 2007-05-17

się nowej okoliczności, kwalifikowanej jako zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 k.p.a. oraz przepisu art. 201 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
kwestii przez Trybunał Konstytucyjny, jeśli jest bezpośrednio związane z kwestią rozpatrywaną przez organ wydający decyzję, należy uznać za zagadnienie wstępne i z mocy ustawy...
1   Następne >   +2   +5   9