Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 2154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

do uznania, że w niniejszej sprawie rozstrzygnięte zostało zagadnienie wstępne przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydawaniu decyzji. Organ...
, stosownie do art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy...

II SA/Lu 870/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-23

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym...
administracji publicznej prowadzącego postępowanie, należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

IV SA/Wa 2210/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

2013 r., Z kolei, stosownie do art. 145 § 1 pkt 7 K.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało...
, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie. W normie art. 145 § 1 pkt 7 K.p.a. chodzi więc o decyzję...

II SA/Łd 746/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-27

sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne...
., Reasumując powyższe rozważania nie sposób jest uznać, iż w sprawie w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego występuje zagadnienie wstępne w postaci...

II SA/Wr 605/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-25

, iż rozstrzygnięcie tej kwestii ma dla przedmiotowej sprawy znaczenie zasadnicze i stanowi zagadnienie wstępne. Stąd zadecydował o zawieszeniu postępowania w trybie art...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne., Rozpoznając przedmiotową...

II SA/Ol 300/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-07-14

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (B. Graczyk O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administracyjnym, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne...
upoważnia organ do zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

II SA/Ol 298/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-07-26

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (B. Graczyk 'O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administracyjnym', Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno...
przepis upoważnia organ do zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

II SA/Ol 124/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-05

albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne, ale musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (B...
postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W doktrynie i orzecznictwie sądowym...

III OSK 4130/21 - Wyrok NSA z 2021-10-15

oraz art. 100 K.p.a. w związku z art. 154 K.p.a. oraz art. 4 ustawy., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano przede wszystkim, że zagadnieniem wstępnym w postępowaniu...
musi zatem ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

lub sąd; zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ administracji publicznej obowiązany jest ustalić związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej...
przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym- gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania /odpowiednio - wyrok NSA z dnia...
1   Następne >   +2   +5   11