Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1136/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

§ 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki fakultatywnego...
i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie kwestie prawne...

IV SA/Wr 131/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

z dnia 28 listopada 2015 r. Skarżący wskazał, że art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego...
i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji administracyjnej...

II SA/Op 551/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-06

, że kwestia przeprowadzki K. B. w prowadzonym postępowaniu jest zagadnieniem wstępnym, a ustalenie zaistnienia faktu przeprowadzki z uwagi na zebrany materiał dowodowy...
wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy stanowiąc przesłankę...

II SA/Wa 1038/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-11

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić...
publicznej obowiązany jest ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1602/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-20

. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki...
się postępowania karnego wobec funkcjonariusza oraz przewidywany termin jego zakończenia, nie mają charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym,, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II SA/Wa 1248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej...
stronie przed sądem karnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na wyrok NSA z 21 lipca 1992 r., sygn. akt III SA 1041/92...

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki...
jest jedynie pośredni i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie...

II SA/Wa 589/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...
prawnej. Obowiązek wyjaśnienia sprawy pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Zatem zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 277/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazał, że w doktrynie prawa administracyjnego, zagadnieniem wstępnym...
przedmiotem postępowania przed takim organem lub sądem. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podzielił pogląd wyrażony przez organ I instancji, iż zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 594/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

się ze służby w ABW jest przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany...
administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W rozpatrywanej sprawie zagadnieniem wstępnym dla postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100