Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Po 65/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

rozporządza ten organ., Zdaniem Spółki - wykazała, iż skarżony organ może załatwić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 100 § 2 z zastosowaniem uproszczonego trybu...
wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 2 k.p.a. W skardze wskazano, że zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu...

II SAB/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, organ nie załatwił sprawy, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Skarżący wskazał, że przepisy k.p.a. wyjątkowo...
spadkobierców należy w tym przypadku potraktować jako zagadnienie wstępne. Minister odwołał się do wyroku WSA w Warszawie z 27 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 188/11 oraz wyroków...

I SAB/Kr 12/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-03

sprawie 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ dodał, że przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne...
administracyjny. Organ stwierdził, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest rozpatrzenie przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odwołania M. B. od decyzji o wysokości...

II OSK 908/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

decyzji w oparciu o art. 64b Prawa wodnego jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, a tym zagadnieniem wstępnym jest owo wznowienie granic działki...
, że zagadnieniem wstępnym jest wznowienie granic, a nie prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. W tej sprawie nie mógł Sąd pierwszej instancji pominąć wyraźnych wskazań...

II SAB/Sz 7/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

jest bowiem jako tzw. zagadnienie wstępne, od którego zależy sposób zakończenia postępowania wznowieniowego. Jeżeli bowiem doszłoby do stwierdzenia nieważności decyzji...
, że Pani I. G. złożyła skargę na rozstrzygnięcie GINB. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności traktowane jest jako tzw. zagadnienie wstępne, od którego zależy...

III OSK 4618/21 - Wyrok NSA z 2022-06-01

'. Zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu funkcjonowania zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych oraz samowolna jej rozbudowa stanowiących 'Węzeł wodny z regulacją...
wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 2 K.p.a. W skardze wskazano, że zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu...

I SAB/Wa 306/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

o ustalenie odszkodowania za ww. działki zostało zawieszone postanowieniem z [...] października 2017 r. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Ministra...
w sprawie zagadnienia wstępnego, nie otrzymał jednak odpowiedzi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga jest częściowo uzasadniona...

II SAB/Bd 92/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-05

dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...
nie jest zagadnieniem wstępnym ,wymagającym wydania jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Zobowiązanie do przedłożenia określonego dokumentu stanowi jedynie o konieczności...

II OSK 1382/17 - Wyrok NSA z 2017-09-12

stanowi zagadnienie wstępne, które wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia. Następnie pismem z dnia 30 listopada 2016r. organ wezwał skarżącą do nadesłania sądowego postanowienia...
o to w oznaczonym terminie w odrębnym piśmie lub postanowieniu o zawieszeniu postępowania, ani nie załatwił sprawy rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie,, - art...

III SAB/Po 14/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-16

'). Zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana sposobu funkcjonowania zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych oraz samowolna jej rozbudowa stanowiących 'Węzeł wodny...
braku wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 100 § 2 K.p.a. W skardze wskazano, że zagadnienie wstępne stanowi istotna zmiana...
1   Następne >   +2   +5   +10   87