Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20

wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym -przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź nieistnienia...
zagadnienia prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie...

I OSK 156/09 - Wyrok NSA z 2009-11-12

z dnia [...] 1998 r., która była zagadnieniem prejudycjalnym - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd...
w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wskazał, że 'zagadnienie wstępne' to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

IV SA/Wa 2098/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

wznowienie postępowania nie jest zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Po rozpatrzeniu zażalenia organ II Instancji wydał postanowienie Nr [...], w którym uchylił...
Prezydenta W. nr [...] z [...] czerwca 2009 r. znak [...] zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz wstrzymanie jej wykonania jest zagadnieniem wstępnym w sprawie...

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

rozpoznawania zagadnień wstępnych określony w art. 100 § 2 i 3 k.p.a. ma charakter nadzwyczajny i ma zastosowanie w wyjątkowo skrajnych przypadkach, wymagających niezwłocznego...
. W takim przypadku, stosownie do regulacji zawartej w art. 100 § 2 w związku z § 3 zdanie pierwsze k.p.a., organ ma obowiązek rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym...

I SA/Wa 242/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W sytuacji gdy związek taki nie występuje nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Organ...
podkreślił, że zagadnienie wstępne stanowi pewną kwestię materialno - prawną pojawiającą się w toku postępowania, bez rozstrzygnięcia której nie można załatwić sprawy...

I SA/Wa 498/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-12

Miasta K. o zwrot wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym- przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź...
prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie jest już zawieszone...

I OSK 850/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

uzasadnione i konieczne jest skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.., Zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie, skutkujące koniecznością zawieszenia...
zagadnienia wstępnego, które podlegać ma rozstrzygnięciu; zagadnieniem wstępnym mającym charakter prejudycjalny nie jest ustalenie zgodności z prawem czynności...

IV SA/Wa 3372/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

lub inny organ, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Zdaniem organu w niniejszej sprawie kwestię wstępną stanowi toczące się przed Ministrem postępowanie...
) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Użyty w tym przepisie zwrot 'zawiesza postępowanie' oznacza, że organ jest zobligowany zawiesić postępowanie...

I SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

prejudycjalnego Prezydent Miasta K. jednoznacznie poinformował Ministra Skarbu Państwa w piśmie z dnia 12 września 2007 r.) - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu...
nie został zrealizowany, a na wywłaszczonych nieruchomościach prowadzona jest budowa osiedla mieszkaniowego., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Bd 1622/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-29

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...
postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne to zagadnienie, na które składają się następujące elementy konstrukcyjne, a mianowicie:, 1) wyłania się ono w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100