Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Go 538/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

nieruchomości, lecz uchwała organu wykonawczego Powiatu. Wprawdzie kwestia ważności umowy stanowiła zagadnienie wstępne, jednak nie uprawnia to do wniosku, aby przedmiotem...
sprzedaży stanowiła w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne, tym samym więc nie był on władny do samodzielnego rozstrzygnięcia tej kwestii, z uwagi na jej cywilnoprawny...

II SA/Kr 953/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-07

wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego...
wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia...

II OSK 348/17 - Wyrok NSA z 2017-04-04

, które ma charakter zagadnienia wstępnego dla niniejszej sprawy., Strona skarżąca zarzuciła również naruszenie prawa materialnego w tym art. 91 ust. 1 i 4 w zw. z art. 85...
Białołęka ma charakter zagadnienia wstępnego dla niniejszej sprawy. Na Wojewodzie Mazowieckim ciążył, w świetle art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., obowiązek zawieszenia postępowania...

I OSK 44/14 - Wyrok NSA z 2014-03-27

ważności umowy stanowiła zagadnienie wstępne, jednak nie uprawnia to do wniosku, by przedmiotem kontroli objęta została umowa sprzedaży. Jednocześnie organ wskazał...
stanowiła w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne, tym samym więc nie był on władny do samodzielnego rozstrzygnięcia tej kwestii, z uwagi na jej cywilnoprawny charakter...

I SA/Bd 686/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-01

w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi...

I SA/Bd 646/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-17

przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę...

II SA/Go 537/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

ważności umowy stanowiła zagadnienie wstępne, jednak nie uprawnia to do wniosku, aby przedmiotem kontroli objęta została umowa sprzedaży. Jednocześnie organ wskazał...
i uzasadnił, że organ sam przyznał, iż kwestia ważności umowy sprzedaży stanowiła w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne, tym samym więc nie był on władny...

I OSK 3043/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

stanowiła zagadnienie wstępne, jednak nie uprawnia to do wniosku, by przedmiotem kontroli objęto umowę sprzedaży. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała NSA...
sprzedaży stanowiła w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne, tym samym nie był on władny do samodzielnego rozstrzygnięcia tej kwestii, z uwagi na jej cywilnoprawny...

II SA/Go 1070/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-23

postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Dla wojewódzkiego sądu...
administracyjnego kwestią wstępną będzie wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne do sformułowania wypowiedzi o tym, czy zakwestionowany w skardze akt...

I OSK 1985/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

nadzoru, a jednocześnie organ nadzoru rozstrzygnął we własnym zakresie zagadnienie wstępne (cywilnoprawne) pomimo braku występowania przesłanek wskazanych w art. 100 § 2...
zawieszenie postępowania nadzorczego przez Wojewodę [...] pomimo występowania w sprawie zagadnienia wstępnego (cywilnoprawnego) pozostającego poza zakresem właściwości organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14