Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 1596/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

z Konstytucją 'oznaczać może uchylenie tego przepisu'. Występuje zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Takim zagadnieniem jest również zagadnienie...
, w sprawie niniejszej nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Wskazane przez Spółkę sprawy, zawisłe przed Trybunałem Konstytucyjnym...

III SA/Kr 342/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-28

lub stanu wymienionego w tym przepisie organ podatkowy zawiesza postępowanie., Wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, a więc ustalenie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, należy do organu administracyjnego (por. wyrok NSA III SA 2307/98...

III SA/Gl 2205/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-09

, wyjaśnił, że w świetle art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas...
z Konstytucją, nie jest dostateczną podstawą do stwierdzenia, że powstało zagadnienie wstępne., Organ wskazał, iż w dniu 11.03.2015r. TK wydal wyrok którym orzekł...

III SA/Gl 922/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-01

nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2015r., sygn. I KZP, że zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE...
się kwestia prawna (zagadnienie wstępne), której rozstrzygnięcie nie leży w kompetencji organu rozpoznającego sprawę, lecz innego organu lub sądu prowadzącego już lub mającego...

V SA/Wa 334/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez sąd administracyjny nie może być uznane za zagadnienie wstępne w postępowaniu podatkowym, ponieważ nie występuje...
z Konstytucją nie jest zagadnieniem wstępnym i nie powoduje obowiązku zawieszenia przez organ podatkowy postępowania podatkowego., Skarżąca wniosła na powyższe postanowienie...

I SA/Po 886/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

spółka podniosła, że rozpatrzenie wskazanego pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny jest zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie, gdyż ewentualne uznanie...
rozstrzygnięcia organ I instancji stwierdził, że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., albowiem wskazane przez spółkę...

III SA/Kr 346/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja...

III SA/Gl 98/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-01

postępowania w trybie art. 201 § 1 pkt 2 Op. jest w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne nie zweryfikowanych przez organy nadzorujące te czynności 'ustaleń', dokonanych...
działalności w zakresie urzadzania gier na automatach o niskich wygranych., Stwierdził, że rozstrzygnięcie wskazanego przez Spółkę procesu nie jest zagadnieniem wstępnym...

III SA/Kr 1434/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

postępowania podatkowego, ponieważ sprawy tego rodzaju nie są zagadnieniem wstępnym, o którym stanowi art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa., Wskazując na powyższe...
Najwyższemu, jak i pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier...

III SA/Kr 344/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-23

lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną...
, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej., Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100