Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

'do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Urząd Gminy w G.' , Na postanowienie to złożył zażalenie Eugeniusz K. będący stroną postępowania, zarzucając, że zostało...
rozstrzygnięcia przez Urząd Gminy w G. zagadnienia wstępnego, gdyż do tego Urzędu należy 'rozstrzygnięcie o warunkach budowy i użytkowania obiektów budowlanych...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i stanowić przesłanki zawieszenia postępowania. W myśl tego przepisu organ administracji zawiesza postępowanie...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skoro sporządzenie planu szczegółowego dla danego obszaru nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu...

SA/Gd 1830/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-06-07

/Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, należy zwrócić z urzędu uwagę na dwa zagadnienia wstępne w stosunku do zagadnienia spornego pomiędzy stronami. Okolicznością odbiegającą...
ustawy o zobowiązaniach podatkowych. , Drugim zagadnieniem wstępnym jest prawidłowość sformułowania decyzji organu I instancji. Rozstrzygnięcie to bowiem stało...

IV SA 1196/91 - Wyrok NSA z 1992-01-29

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Brak wspomnianego ustalenia sprawia, że nie można stwierdzić, czy tego rodzaju zależność występuje, a w konsekwencji...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

przytoczonym w części wstępnej uchwały., W uzasadnieniu postanowienia przytoczono następujący stan faktyczny sprawy:, Decyzją z dnia 24 sierpnia 1995 r., wydaną z upoważnienia...
z dosłownym brzmieniem omawianego przepisu. Otwartym zagadnieniem jednak jest to, czy w tego rodzaju sprawach /robót budowlanych będących w toku/ nie należałoby rozważyć...

OPK 36/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-09-29

, jeżeli odrzuci się przyjęte przez Kolegium wstępne założenie, że przed wniesieniem skargi na takie postanowienie należy wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa...
i nie ma w tym wypadku zastosowania art. 34 ust. 3 ustawy o NSA, to bezprzedmiotowe są wątpliwości prawne przedstawione w pytaniach prawnych, gdyż takie zagadnienia w ogóle nie powstają...