Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 147/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi zatem wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. W związku z tym, chodzi o bezwzględne...
musi ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym o takiej bezpośredniej zależności przesądza...

VII SA/Wa 1020/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-21

stwierdził, że zagadnienie wstępne, uregulowane w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., to okoliczność warunkująca rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem...
się postępowanie w głównej sprawie. Między zagadnieniem wstępnym a rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej musi więc istnieć związek przyczynowy., Wojewoda przypomniał...

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 147 k.p.a. Kwestia, czy decyzja z dnia [...] pozostanie w obiegu prawnym jest dla organu nadzoru budowlanego zagadnieniem wstępnym m.in....
związek przyczynowy, tym samym stanowi ona zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Jednakże rozstrzygnięcie organu I instancji jest przedwczesne...

II SA/Op 287/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

spornej nieruchomości przez zasiedzenie, tocząca się przed Sądem Rejonowym w [...], jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;, - art. 11, art. 12...
k.p.a., że z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia wówczas, gdy ziszczone są cztery elementy: po pierwsze, zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego...

IV SA/Po 758/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-21

administracyjnej, będącej przedmiotem postępowania a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek przyczynowy tj. sytuacja, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
w sprawie nie powinno być utożsamiane z zagadnieniem wstępnym. Podobne stanowisko występuje w orzecznictwie. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia...

II SA/Gd 619/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-05

regulujących określone postępowanie wykazuje charakter trwały. Powołując się na orzecznictwo sądowe organ wskazał, iż w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne należy do właściwości...
określone zagadnienie wstępne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w tym postępowaniu. W niniejszym przypadku...

VII SA/Wa 2220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

, gdyż nie istnieje związek przyczynowy między postępowaniem o rozszerzenie zakresu służebności (zagadnienie wstępne) a postępowaniem o pozwolenie na budowę garażu. Pomiędzy tymi...
na jego niewłaściwym zastosowaniu. Zdaniem skarżącej, rozszerzenie zakresu służebności jest zagadnieniem wstępnym przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę., Postanowieniem...

VII SA/Wa 718/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

od wystąpienia następujących warunków: zagadnienie wstępne musi wyłonić się w toku postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi należeć do innego organu...
sprawy i wydaniem decyzji. Powyższa zależność to bezpośredni związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym, które musi posiadać charakter...

VII SA/Wa 788/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

na polemice z rozstrzygnięciem postanowienia W. nr [...] gdyż organ I instancji ponownie uznał postępowanie przed sądem powszechnym za zagadnienie wstępne., W uzasadnieniu...
, czy wszystkie z nich traktuje jako zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W. M. postanowieniem z dnia [...] marca 2019 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1...

II SA/Kr 1596/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-26

wszczęcia postępowania stanowił art. 51 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm. ), Występujące w sprawie zagadnienie wstępne...
, że dla oceny czy w sprawie rzeczywiście ma miejsce zagadnienie wstępne należy ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100