Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 1301/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

jest istnienie zagadnienia wstępnego. W niniejszej sprawie brak takiego zagadnienia. Orzeczenie o przejściu własności nieruchomości na Parafię w trybie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia...
, pomimo iż rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ., W uzasadnieniu skarżąca podała, że w dniu...

I SA/Wa 683/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

., Jeżeli chodzi o podnoszoną kwestię zasiedzenia spornej nieruchomości przez Parafię w 1977 r. jako tzw. zagadnienie wstępne (art. 97 § 1 pkt 4 Kpa) dla niniejszej...
zagadnienia wstępnego, dotyczącego możliwości wystąpienia w sprawie zasiedzenia nieruchomości na rzecz skarżącej, które to ustalenie w konsekwencji wskazywałoby, że decyzja...

I SAB/Wa 17/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-29

zagadnienia wstępnego przed sądem powszechnym i uregulowania stanu prawnego objętej żądaniem wniosku nieruchomości w postaci działki gruntu nr [...] w [...] przy ul...
w powołanym postępowaniu regulacyjnym wymaga bowiem uprzedniego rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym zagadnienia wstępnego i uregulowania stanu prawnego nieruchomości...

I SA/Wa 197/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

jest od zagadnienia wstępnego - zajęcia stanowiska przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w O. Organ podniósł, iż pismem z dnia [...] listopada 2013 r...
stanowiska przez inny organ (tzw. tryb współdziałania organów administracji publicznej) w rozumieniu art. 106 kpa, a nie jako rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o jakim...

I SA/Wa 2073/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-06

wstępnego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a więc oceny w postępowaniu nadzorczym decyzji komunalizacyjnej Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2005 r...
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...

I SA/Wa 2036/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

stanem prawnym stanowiło zagadnienie wstępne dla postępowania administracyjnego w przedmiocie wypłaty odszkodowania, Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił możliwość...
. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w którym to postępowaniu kwestia zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym stanowić może zagadnienie prejudycjalne. Samo...

II OSK 812/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

nieruchomości przez Skarb Państwa, co powinno być uznane za zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu., W świetle powyższego bezprzedmiotowy stał się drugi z zarzutów...

I SA/Wa 319/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-14

decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd - tj. uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5...
przedstawionych w przedmiotowym wniosku wskazał, że nie mogą one zostać uwzględnione. Zasadniczym zagadnieniem w rozpatrywanej sprawie jest bowiem ustalenie czy G. jest gminą...

I SA/Wa 1621/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

niniejszej żądanie wznowienia nie zostało uzasadnione tą przesłanką, nie ma potrzeby dalszej analizy tego zagadnienia., Dopiero gdy postępowanie wstępne wykaże...
2010 r., nr [...] odmówił wznowienia powyższego postępowania. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia wskazał, że przeprowadził postępowanie wstępne, wyjaśniające...

I SA/Wa 189/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-20

ze wstępnym projektem podziału, działką nr [...]., Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zauważył, iż Parafia [...] w A. nie skorzystała z prawa odwołania od decyzji...
[...] marca 1977 r. między obiema parafiami., Również w styczniu 1996 r. został dokonany 'wstępny projekt podziału' w/w działki nr [...] na dwie działki...
1   Następne >   2