Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 622/14 - Wyrok NSA z 2014-12-19

nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...

II SA/Sz 508/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-26

uchwały., Organ uznał, iż wszczęcie przez wnioskodawczynię postępowania w przedmiocie uchylenia zapisu planu miejscowego nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art.97...
, że oprócz ustalenia że postępowanie jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest zobowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy...

II SA/Sz 1344/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-16

stwierdzenie, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne i zawieszenie na tej podstawie postępowania podczas, gdy prawidłowa analiza okoliczności faktycznych...
organu, jak i skarżących, że przez 'zagadnienie wstępne' w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

I OSK 67/16 - Wyrok NSA z 2016-04-15

, że nie może kontynuować postępowania administracyjnego, gdyż nie jest w stanie ustalić kręgu spadkobierców po współwłaścicielu mienia W. S. Zagadnieniem wstępnym w sprawie...
jest niemożliwe. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...

II SA/Sz 711/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-06

przez organ, iż badanie przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności przepisu ustawy jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy o wygaszenie trwałego...
2007 r., sygn. akt II GSK 407/06 bowiem zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny, nie zaś abstrakcyjny. Zawieszanie postępowań administracyjnych z powodu...

I SA/Wa 236/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-04

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa mogą być wyłącznie...
materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

II SA/Wr 393/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-27

)., Zagadnienie wstępne można rozpatrywać bądź to podmiotowo (gdy niezbędne jest rozstrzygnięcie o osobie występującej w sprawie, jej prawach), bądź też przedmiotowo (gdy niezbędne...
prawnych i faktycznych oraz ocenę materiałów dowodowych poprzedzających wydanie decyzji. W uzasadnieniu Kolegium podkreśliło również, że zagadnienia wstępne...

I OSK 637/09 - Wyrok NSA z 2010-02-25

, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, istnieje zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, stanowi zagadnienie wstępne dla rozpatrzenia wniosku strony skarżącej o przekształcenie...

IV SA/Po 439/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-10

sprawy a zagadnieniem wstępnym. Formułując wymóg istnienia zależności, kodeks nie określa jej charakteru. Jednak należy przyjąć, że przepis wymaga związku bezpośredniego...
.. W zakresie więc negatywnego rozpatrzenia wniosku skarżącego w ocenie organów obydwu instancji nie występowało zagadnienie wstępne. W myśl art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

II SA/Kr 1484/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-16

nr [...] ., Organ uznał, że sądowe rozstrzygnięcie kwestii zniesienia współwłasności działki stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa...
K.p.a. Przytoczył orzecznictwo w przedmiocie zagadnienia wstępnego. Zdaniem [...] Związku [...], organ nie wykazał bezpośredniego związku pomiędzy zagadnieniem wstępnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100