Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 354/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-04-26

lekarzy (zagadnieniem wstępnym) niezbędną do wydania decyzji uprawniającej do świadczeń i nie jest aktem administracyjnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

III SA/Lu 366/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-18

bezpośredniej opieki nad babcią, stanowiło zagadnienie wstępne nakładało na organy wojskowe obowiązek zawieszenia postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.)., Orzeczenie...
do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, o którym była wcześniej mowa (tj. do czasu wydania decyzji przez Wojewodę L., a w przypadku jej zaskarżenia...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

procesowe wyodrębnienie zagadnienia wstępnego /związku schorzenia ze służbą wojskową od rozstrzygania o prawie do świadczeń uwarunkowanych owym zagadnieniem wstępnym...
. W konsekwencji w jednorodnym przedmiocie mamy do czynienia z odrębnymi strukturami orzeczniczymi. Przesłanki wstępne kontroluje NSA, natomiast rozstrzygnięcia o świadczeniach...

IV SA/Wr 275/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana przypadku odmowy wypłacenia przewidzianego odrębnymi przepisami świadczenia. Podstawą prawną do orzekania...
dla właściwości sądów powszechnych, nawet w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jest niedopuszczalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie orzekającym...

IV SA/Wr 418/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-17

- nie może być poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Sąd Najwyższy nadał mu charakter zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana przypadku...
w sprawach zastrzeżonych dla właściwości sądów powszechnych, nawet w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jest niedopuszczalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie...

IV SA/Wr 73/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

- nie może być poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Sąd Najwyższy nadał mu charakter zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana przypadku odmowy...
do jurysdykcji sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, to rozstrzyganie o pewnych - nawet wstępnych kwestiach- przez sąd administracyjny, może być uznane za pośrednie wkraczanie...

IV SA/Wr 642/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-19

tę kwestię w kontekście ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową jako przesłanki (zagadnienia wstępnego) dla rozstrzygnięcia kwestii przyznania określonego świadczenia...

SA/Bd 2570/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-23

nie może być poddane kontroli sądowej, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana w przypadku odmowy...

II SA/Gd 446/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-02-19

lub nieistnienia związku choroby ze służbą wojskową, nie może być poddane kontroli sądowej, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość...

III SA/Kr 467/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-15

w przedmiocie związku chorób ze służbą wojskową jest wypowiedzią zespołu lekarzy (zagadnieniem wstępnym) niezbędną do wydania decyzji uprawniającej do świadczeń...
1   Następne >   +2   6