Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Wa 242/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

prawne (por. wyrok WSA w Krakowie z 19 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 1256/07, LEX nr 485817)., Minister podkreślił, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym., Wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie toczącej się przed Wojewódzkim Sądem...

II OSK 2101/10 - Wyrok NSA z 2012-01-24

postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie ma charakteru zagadnienia wstępnego w stosunku...
, wśród których nie wskazano na wystąpienie zagadnienia wstępnego. Z tego też powodu do zawieszenia postępowania nie mogą być brane pod uwagę inne okoliczności, choćby te wynikające z art. 97 §...

VII SA/Wa 903/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Podkreślić należy , że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu wskazanego przepisu jest zawieszenia postępowania...
[...].01.2015r. tylko taka kwestia , która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie., Pod pojęciem zagadnienia wstępnego rozumie się sytuacje, w których wydanie...

II SA/Go 356/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-04

tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik...
. Zatem w sprawie powstało zagadnienie wstępne ., Należy podkreślić, iż w sądownictwie administracyjnym jednolitość orzecznictwa ma znaczenie większe niż w sądownictwie...

II SA/Łd 356/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-07

od przepisów techniczno - budowlanych nie ma charakteru zagadnienia wstępnego w stosunku do prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wniosek taki może być bowiem złożony...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wśród których nie wskazano na wystąpienie zagadnienia wstępnego. Z tego też powodu do zawieszenia postępowania nie mogą być brane...

II OSK 2075/15 - Wyrok NSA z 2017-04-04

, w sprawie obiektu budowlanego nie wszczęto 'procedury legalizacyjnej', która stanowić miałaby w sprawie zagadnienie wstępne. Organ ten podkreślił, że w postępowaniu egzekucyjnym...
I instancji była prawidłowa. Ubocznie trzeba podkreślić, że sam wniosek o legalizację spornego obiektu, mający być 'zagadnieniem wstępnym' uzasadniającym zawieszenie postępowania...

VII SA/Wa 964/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego...
. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu...

II SA/Ol 783/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-26

o odroczenie nakazu rozbiórki nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do likwidacji samowoli budowlanej. Decyzja Powiatowego Inspektora...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W ocenie skarżących sprawa dotycząca odroczenia...

II OSK 1100/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

- tzw. kwestia prejudycjalna inaczej zagadnienie wstępne. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż bez wątpienia kontrola mająca być przeprowadzona przez organ nadzoru...
budowlanego nie stanowi zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 125 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy. Z tego względu należało odmówić zawieszenia postępowania wywołanego...

II SA/Gd 623/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-19

w art. 97 k.p.a. W szczególności nie jest to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Jak wyraźnie widać, plan miejscowy nie wpływa w sposób bezpośredni...
Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 15 października 2010 roku, sygn. akt II OSK 1612/09 (Baza Orzeczeń Lex nr 746679), zgodnie z którym: 'Zagadnienie wstępne dotyczy zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   20