Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1352/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-06

zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zdaniem organu odwoławczego zawieszenie postępowania na tej podstawie prawnej uzależnione jest od wystąpienia łącznie...
jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest obowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy...

IV SA/Wa 1309/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

'zagadnienie wstępne', z dostępnego piśmiennictwa i orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze...
października 2015 r. stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zastosowanie tego przepisu w zakresie zawieszenia postępowania;, art. 138. § 1. pkt. 1 k.p.a. poprzez...

II SA/Kr 993/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-08

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 'Zagadnienie wstępne', o jakim mowa w powołanym przepisie, stanowi materialnoprawną...
, na której tle wystąpiło. Jak wynika z art. 97 § 1 pkt 4 kpa, od zagadnienia wstępnego zależy 'rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji'. Zagadnienie wstępne jest zatem...

VII SA/Wa 1769/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-17

k.p.a. jest stan, w którym postępowanie mające za przedmiot zagadnienie wstępne jest prowadzone, ale nie zapadło w nim ostateczne rozstrzygnięcie. Tymczasem w kontrolowanej...
lub sąd., W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wyraźnie wskazuje się, że zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej...

IV SA/Wa 2820/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

ze sobą w ścisłym związku, są niewątpliwie zagadnieniem wstępnym, od których rozstrzygnięcia zależeć będzie rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w prowadzonym...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Poprzez 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć kwestię, bez rozstrzygnięcia...

II SA/Kr 1366/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

jako zagadnienie wstępne., Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. J.S. zwrócił się o podjęcie postępowania zawieszonego w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz o wydanie decyzji wodnoprawnej...
przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie...

II SA/Gd 601/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-18

przesłanki zagadnienia wstępnego (art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.), którego rozstrzygnięcie ma wpływ na rozpatrzenie sprawy prowadzonej przez Starostę. Jako zagadnienie wstępne...
nie znajdując podstaw do zmiany swojego stanowiska w sprawie. Dyrektor wyjaśnił, że Starosta zawieszając z urzędu prowadzone postępowanie uznał za zagadnienie wstępne...

IV SA/Po 1229/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-13

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w myśl powołanego wyżej przepisu może być tylko zagadnienie prawne...
1993 r. SA/Wr 1160/93, ONSA 1995 nr 1, poz. 21). W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych (vide...

IV SA/Wa 1907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] uznał, iż rozpatrzenie odwołania od decyzji stwierdzającej nieważność pozwolenia wodnoprawnego stanowi zagadnienie wstępne...
Przy tym zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia, zdaniem organu, zależało rozpoznanie odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia...

II SA/Rz 818/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-04

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zdaniem Kolegium w przedmiotowej sprawie zostały spełnione...
rozumiane jest jednolicie. 'Zagadnienie wstępne' warunkuje merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej w taki sposób, że do czasu jego rozstrzygnięcia istnieje...
1   Następne >   +2   +5   +10   33