Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 1750/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

w dokumencie U1., Należy zauważyć, że bezpośrednim zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest ewentualna korekta dokumentu U1 przez [...] instytucję właściwą, a nie spór P...
merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

IV SA/Wr 633/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

z obligatoryjnych podstaw zawieszenia postępowania, zatem w razie jej wystąpienia organ prowadzący postępowanie obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Zagadnienie wstępne...
, musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 588/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-16

decyzji kończącej postępowanie wznowione postanowieniem organu I instancji nr [...] z dnia [...] listopada 2016 r. jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie...
, że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych (vide. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania...

I OSK 359/18 - Wyrok NSA z 2018-05-25

. nr 1[...] o uznaniu za osobę bezrobotną z dniem 18 października 2016r. W ocenie Wojewody wydanie decyzji kończącej postępowanie wznowieniowe jest zagadnieniem wstępnym...
października 2016r. zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta B[...] z dnia 18 października 2016r. nr 1[...]jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1...

III SA/Łd 553/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-12-29

publicznej może rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym zakresie jedynie wtedy, gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia...
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego i organ rozstrzygnął zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Wobec powyższego, w ocenie skarżącej...

IV SA/Gl 675/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-07

się o zagadnieniu wstępnym jako zagadnieniu otwartym, tzn. takim, które 'nie było przedtem (element stosunku czasowego) prawomocnie przesądzone na właściwej drodze' ( por. post...
a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Wskazana zależność określana jest też jako istnienie związku przyczynowego między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym...

III SA/Łd 219/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-22

się o dalsze przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
nieostateczną. W istocie kwestią, która wymaga rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest to czy sama możliwość wniesienia środka odwoławczego może stanowić zagadnienie wstępne...

III SA/Gd 150/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

ostatecznej., W tych też okolicznościach sprawy należy postawić pytanie czy w zaistniałej sytuacji wystąpiło zagadnienie wstępne, a tym samym czy mamy do czynienia z podstawą...
wznowieniową określoną w art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a. W sprawie bowiem zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało...

IV SA/Gl 723/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-22

z tym istota sporu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie występowało zagadnienie wstępne, bez którego wydanie decyzji nie będzie możliwe, z uwagi na konieczność...
nr 381321, wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.03.2006 r., VII SA/Wa 1513/05, Lex nr 222225)., W tym kontekście najistotniejsze jest, że zagadnienie wstępne to okoliczność...

II SA/Lu 31/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-04

, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej...
z upoważnienia Starosty z dnia [...] rozpatrzył sprawę jedynie pod kątem zarzutu, że zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   28