Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozpatrzone. Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' rozumieć należy kwestię prawną, która nie była jeszcze prawomocnie przesądzona...
zarzuciła naruszenie:, 1) art. 100 § 1 kpa w stopniu rażącym, poprzez wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego dopiero po upływie roku od zawieszenia...

I SAB/Wr 25/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

jej zdaniem przyjęcie, że wyrok sądu kasacyjnego stanowi zagadnienie wstępne dla prowadzonego postępowania. Zawieszone postępowanie wznowiono na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 O.p....
zdaniem organu podatkowego stanowić 'zagadnienie wstępne', kwestią sporną jest ustalenie czy - oraz w jakim zakresie - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8...

II SAB/Kr 174/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-22

decyzją przejścia własności nieruchomości na uprawnione z mocy ustawy podmioty jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (por. wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1023/2009)., W konsekwencji, w myśl...

VI SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

do Wojewódzkiego Inspektora i sporządzenie przez niego prawomocnej opinii (postanowienia) o lokalu stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Skarżąca...
wyraziła pogląd, że kwestia rozpoznania zażalenia i wydania opinii o lokalu nie jest zagadnieniem wstępnym i nie nadaje się do rozstrzygnięcia w innym postępowaniu...

II OSK 3243/19 - Wyrok NSA z 2020-09-22

p.p.s.a. w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie jest zasadny., Jak trafnie podkreślano w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez zagadnienie wstępne...
lub inny organ, zagadnienie wstępne ma charakter materialnoprawny; przedmiotem takiego zagadnienia nie mogą być ustalenia faktyczne. Podkreślano przy tym, że chodzi...

II SAB/Lu 157/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-26

wstępnego przez inny organ lub sąd, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. W wyroku z dnia [...]. ( I OSK 2108/11 opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów...
skarżąca, że usprawiedliwieniem dla organu w ocenie jego przewlekłości nie może być zawieszenie [...]. postępowania z powołaniem się na wystąpienia zagadnienia wstępnego...

I OSK 2957/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

norm przepisanych., W ocenie autorki skargi kasacyjnej stanowisko Sądu I instancji jest nietrafne, ponieważ w sprawie administracyjnej wystąpiło zagadnienie wstępne...
postępowanie przed sądem administracyjnym w ogóle nie miało i nie ma wpływu na niniejsze postępowanie administracyjne i nie rozstrzygało żadnego zagadnienia wstępnego, a nadto...

I SAB/Wr 8/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-22

zagadnienie wstępne co do kwestii o charakterze prawnym, a nie co do ustaleń faktycznych;, 3) istnieje zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, a toczącym się postępowaniem...
administracyjnym;, 4) zagadnienie wstępne musi być rozstrzygnięte przez inny organ lub sąd., W ocenie Dyrektora IS, w niniejszej sprawie wszystkie ww. elementy wystąpiły...

I SAB/Wr 9/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-22

art. 201 § 1 pkt 2 O.p. - wymaga jednoczesnego wystąpienia czterech elementów, tj.:, 1) postępowanie administracyjne jest w toku;, 2) istnieje zagadnienie wstępne...
co do kwestii o charakterze prawnym, a nie co do ustaleń faktycznych;, 3) istnieje zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, a toczącym się postępowaniem administracyjnym;, 4...

I SAB/Wr 7/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-22

) istnieje zagadnienie wstępne co do kwestii o charakterze prawnym, a nie co do ustaleń faktycznych;, 3) istnieje zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, a toczącym...
się postępowaniem administracyjnym;, 4) zagadnienie wstępne musi być rozstrzygnięte przez inny organ lub sąd., W ocenie Dyrektora IS, w niniejszej sprawie wszystkie ww. elementy...
1   Następne >   +2   +5   +10   39