Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bk 117/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-21

prawnego albo inne okoliczności mające znaczenie prawne (tak B. Adamiak w B. Adamiak, J. Borkowski KPA. Komentarz, 6 wyd. Warszawa 2004, str. 437). Zagadnieniem wstępnym...
. Jaśkowska, A. Wróbel 'Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz', Zakamycze 2005, s. 573). Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie...

VI SA/Wa 442/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-17

bezpodstawne przyjęcie, że orzeczenie wydane na skutek kasacji wniesionej w postępowaniu karnym przez Prokuratora Generalnego będzie zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...
wniesionej w postępowaniu karnym przez Prokuratora Generalnego nie jest zagadnieniem wstępnym i uzależnienie wydania decyzji od ponownego wydania orzeczenia na skutek...

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

na działkach, gdzie inwestorem jest Gmina Miasto Ł., jest w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym dla postępowania prowadzonego przed organem I instancji. Od rozstrzygnięcia...
wydania zaskarżonego postanowienia zagadnienie wstępne nie było jeszcze rozstrzygnięte decyzją PINB w Ł. Termin rozpatrzenia sprawy został określony na dzień 31 października...

IV SA/Gl 619/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-27

jest zagadnieniem wstępnym od uprzedniego rozstrzygnięcia, której zależy rozpatrzenie sprawy administracyjnej i wydanie decyzji., Na powyższe postanowienie pismem z dnia [...]r...
. [...] przeciwko J. S. nie jest w żadnym wypadku zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na zasadzie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., albowiem...

III SA/Łd 496/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-05

organu odwoławczego, nie może być spornym, iż w rozpoznawanym stanie faktycznym ma miejsce zagadnienie wstępne, bowiem wykreślenie z ewidencji egzaminatorów jest możliwe...
, że w rozpoznawanym stanie faktycznym ma miejsce zagadnienie wstępne, bowiem wykreślenie z ewidencji egzaminatorów jest możliwe wyłącznie w stosunku do osoby...

III SA/Wr 170/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zatem nie zostały rozstrzygnięte ważne zagadnienia wstępne dla zatrzymania prawa jazdy., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
postępowania zawarte są w art. 97 1 § 1 pkt 4 k.p.a., regulującym zawieszenie z uwagi na zagadnienie wstępne w następujących okolicznościach:, 1) istnienie zagadnienia...

II SA/Po 840/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-12

postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte...
' jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. w sprawie ustalenia wysokości kosztów, związanych z wydaniem, w dniu [...] maja 2018r., dyspozycji usunięcia...

VI SA/Wa 942/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-26

4 k.p.a. W konkluzji organ odwoławczy stwierdził, iż oczekiwanie strony na przewidywaną zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym nie jest zagadnieniem wstępnym...
Konstytucyjnego. Zgodność owych przepisów z Konstytucją stanowi zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Na poparcie zasadności swojego stanowiska skarżąca...

VI SA/Wa 866/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-12

W konkluzji organ odwoławczy stwierdził, iż oczekiwanie strony na przewidywaną zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym nie jest zagadnieniem wstępnym...
. Zgodność owych przepisów z Konstytucją stanowi zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Na poparcie zasadności swojego stanowiska skarżąca...

IV SA/Po 574/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-04-25

postępowania powołał się na art. 97 § 1 pkt 4 ojc k.p.a., a więc należało zbadać czy w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy rozstrzygnięcie...
uznając, że istnieje zagadnienie wstępne (rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100