Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

V SA/Wa 685/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a., Organ II instancji nie znalazł także podstaw do przyjęcia, iż zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie stanowi rozpoznanie wniosku...
instancji naruszenie art. art. 97 § 1 pkt. 4 kpa poprzez nieprzyjęcie, iż kwestia wydania wizy pobytowej stanowi w świetle tego przepisu zagadnienie wstępne w sprawie...

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości...
lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2006 r., sygn. akt VI SAlWa...

II OSK 4045/19 - Wyrok NSA z 2021-04-16

jako zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie warunkowało możliwość rozpatrzenia przez organy wniosku skarżącego o udzielenie mu zezwolenia na pobyt...
: p.p.s.a.) w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, iż prowadzone postępowanie o ułaskawienie nie jest zagadnieniem wstępnym rozstrzyganym...

V SA/Wa 1238/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

jest niepożądany oraz z Systemu Informatycznego Schengen do celów odmowy wjazdu nie stanowiło również zagadnienia wstępnego w postępowaniu odwoławczym od w/w decyzji Wojewody...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Podkreślił jednocześnie, że I. B. powołał się na powyższy przepis, z uwagi na fakt wystąpienia do Szefa Urzędu...

II OSK 1378/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

ta była zatem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w związku z czym organ na podstawie tego przepisu, zawiesił postępowanie administracyjne...
w oczekiwaniu na prawomocne rozstrzygniecie kwestii popełnienia lub nie przestępstwa (postanowienie z dnia 4 czerwca 2010 r.). Jednakże skoro zagadnienie wstępne zostało prawomocnie...

V SA/Wa 1986/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

-Społeczne, seria I, 1965, Nr 38, s. 91 i 92)., W niniejszej sprawie nie wystąpiło tak rozumiane ' zagadnienie wstępne'. Organy orzekające, mając na uwadze, że istotny jest stan...
zastosowania, gdyż dotyczy sytuacji obligatoryjnego zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II OSK 2403/17 - Wyrok NSA z 2019-08-23

i Rozwoju Wsi z [...] stycznia 2001 r. nie są rozstrzygnięciami zagadnień wstępnych, od których zależało rozstrzygnięcie sprawy wszczętej z wniosku spółki P. S.A. o wydanie...
nr [...] do czasu wydania w ww. postępowaniach rozstrzygnięć zagadnień wstępnych, tym samym też niedokonanie takiego zawieszanie sprawia, że wydanie decyzji...

V SA/Wa 540/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ., Skarżący wskazał, że przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony wyraźnie...
o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu, bowiem rozstrzygniecie zależało od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Zagadnieniem tym zdaniem skarżącego było rozpoznanie...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

zagadnienia wstępnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/, jakim jest kwestia dochodzenia uprawnień przyszłego nabywcy wynikających z umowy przedwstępnej., Organ administracyjny...
zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, od rozstrzygnięcia którego uzależnione byłoby wydanie decyzji. Oświadczenie właściciela o rezygnacji ze zbycia...

V SA/Wa 916/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego polegającego na rozpatrzeniu jego wniosku o wykreślenie danych z wykazu cudzoziemców...
wstępnego przez inny organ lub sąd. Zdaniem skarżącego przepis ten został naruszony ze względu na to, że organ nie zwiesił postępowania w sprawie niniejszej do czasu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15