Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Wa 1750/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

w dokumencie U1., Należy zauważyć, że bezpośrednim zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest ewentualna korekta dokumentu U1 przez [...] instytucję właściwą, a nie spór P...
merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

IV SA/Wr 633/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

z obligatoryjnych podstaw zawieszenia postępowania, zatem w razie jej wystąpienia organ prowadzący postępowanie obowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie. Zagadnienie wstępne...
, musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 588/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-16

decyzji kończącej postępowanie wznowione postanowieniem organu I instancji nr [...] z dnia [...] listopada 2016 r. jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie...
, że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych (vide. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania...

III SA/Łd 219/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-22

się o dalsze przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
nieostateczną. W istocie kwestią, która wymaga rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest to czy sama możliwość wniesienia środka odwoławczego może stanowić zagadnienie wstępne...

III SA/Gd 150/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

ostatecznej., W tych też okolicznościach sprawy należy postawić pytanie czy w zaistniałej sytuacji wystąpiło zagadnienie wstępne, a tym samym czy mamy do czynienia z podstawą...
wznowieniową określoną w art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a. W sprawie bowiem zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało...

I OSK 2049/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

pracodawcą, jest w sprawie 'bezpośrednim zagadnieniem wstępnym'. Organ odwoławczy nie dostrzegł też podstaw do zastosowania art. 100 § 2 i 3 K.p.a., Skarżący wniósł...
obowiązku zawieszenia postępowania, także wtedy, gdy z danym zagadnieniem mogą wiązać się określone skutki dla sprawy. Zagadnienie wstępne nie sprowadza się w szczególności...

II SA/Wa 171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-17

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przez zagadnienie wstępne należy rozumieć zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło...
przez inny organ lub sąd, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz, B. Adamiak, J. Borkowski, C.H. Beck...

II SA/Wa 705/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji...
, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2). W sytuacji określonej w art. 100...

II SA/Wa 1493/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-19

przedmiotowej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej między innymi daty, od jakiej A.G. utracił status osoby bezrobotnej, jest zagadnieniem wstępnym...
jest niemożliwe. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku...

II SA/Wa 232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

byłoby niemożliwe. Przez zagadnienie wstępne (prejudycjalne) rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, zaś w przypadku jego braku zawieszenie postępowania nie jest dopuszczalne., W ocenie organu Wojewoda L...
1   Następne >   +2   +5   10